Премини към основното съдържание

Съгласуване на подробен устройствен план (ПУП) от Aгенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), снабдяване с комбинирани скици с данни от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР)

30 May 2011
Subscribe to Прилагане на ПУП

slogan bg