Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 60 от 07.08.2015 г. e публикувана обява за приети кадастрална карта и кадастрални регистри на район „Възраждане“, Столична община

СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР СОФИЯ на основание чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър съобщава, че са приети КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ за територията на район ВЪЗРАЖДАНЕ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

В 30-дневен срок от обнародването в ДВ бр. 60/07.08.2015 г. (до 07.09.2015 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти (поземлени имоти, сгради, етажи в сгради, магазини и др.) пред Службата по геодезия, картография и кадастър София в сградата на район Възраждане, бул. „Александър Стамболийски № 62, ет. партер, стая „общинска собственост“.

 

Одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия на махала Горно Куцаровци, находяща се в землището на с. Салаш

На основание чл. 49а, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със заповед № 18-5976-03.08.2015 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - ВИДИН на основание чл.

Документи: 

Одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия на махала Долно Куцаровци, находяща се в землището на с. Салаш

На основание чл. 49а, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със заповед № 18-5944-31.07.2015 г. г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - ВИДИН на основание чл. 49, ал.3 са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия на махала Долно Куцаровци, находяща се в землището на с. Салаш ЕКАТТЕ 65173 (в обхват поземлени имоти № 000308, 000305, 000463, 000457 по Карта на възстановената собственост, Землище с. Салаш, община Белоградчик, област Видин).

В ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г.

    Службата по геодезия, картография и кадастър Силистра, на основание чл. 46,  ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти на землищата на с. Черковна и с. Черник, община Дулово, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.