Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР, за одобряване на КККР и обява на СГКК Враца за приети КККР

В ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР, за одобряване на КККР и обява на СГКК Враца за приети КККР:

Заповед за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с. Мирково, община Мирково, област София

 В ДВ, бр. 91/24.11.2015 г. e обнародвана Заповед № РД-18-74 от 05.11.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с. Мирково, община Мирково, област София.

Заповедта подлежи на обжалване в 30 - дневен срок (до 28.12.2015 г. вкл.) пред Административен съд – София област, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област.

 

В ДВ, бр. 90 от 20.11.2015 г. са обнародвани следните заповеди на изпълнителния директор на АГКК:

 

1.- Заповед № РД-18-71 от 21.10.2015 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Велино, община Шумен, област Шумен;

- Заповед № РД-18-72 от 21.10.2015 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Царев брод, община Шумен, област Шумен;

- Заповед № РД-18-73 от 21.10.2015 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Коньовец, община Шумен, област Шумен

Документи: