Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

Заповед за откриване на производство по създаване на КККР за урбанизираната територия на с. Голак, землище с. Голак и на махали Гъола, Трите къщи, Вологарска, Бальова, Гергичка и Шуманска, землище с. Долна Василица...

В ДВ, бр. 31/04.04.2014 г. е обнародвана Заповед № 16-1/19.03.2014 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за откриване на производство за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираната територия на с. Голак, землище с. Голак и на махали Гъола, Трите къщи, Вологарска, Бальова, Гергичка и Шуманска,  землище с. Долна Василица, община Костенец, област София.

Одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на на поземлени имоти с идентификатори 65334.90.699 и 65334.301.1404, гр. Сандански

В ДВ, бр. 31 от 04.04.2014 г. е обнародвана Заповед № РД-18-7 от 18.03.2014 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на на поземлени  имоти с идентификатори 65334.90.699 и 65334.301.1404, гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград (във връзка с Решение № 75 от 26.01.2011 г. на Административния съд Благоевград, постановено по административно дело № 711/2010 г.)

Одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот с идентификатори 56126.602.120, гр. Петрич

В ДВ, бр. 31 от 04.04.2014 г. е обнародвана Заповед № РД-18-6 от 18.03.2014 г на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен  имот с идентификатори 56126.602.120, гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград (във връзка с Решение № 541 от 12.04.2012 г. на Административния съд Благоевград, постановено по административно дело № 969/2011 г., Решение № 2174 от 06.12.2013 г. на  Административния съд Благоевград, постановено по административно дело № 599/2013 г.)

Одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот с идентификатор 65334.300.1400, гр. Сандански

В ДВ, бр. 31 от 04.04.2014 г. е обнародвана Заповед № РД-18-5 от 18.03.2014 г на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен  имот с идентификатор 65334.300.1400, гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград (във връзка с Решение № 645 от 27.11.2010 г. на Административния съд Благоевград, постановено по административно дело № 692/2010 г.)