Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г. е обнародвана заповед № РД-18-1/25.01.2016 г. на иИДна АГКК за одобряване на КККР за землището на с. Самотино, общ. Бяла, обл. Варна.

В ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г. е обнародвана заповед № РД-18-1/25.01.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Самотино, общ. Бяла, обл. Варна.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 17.03.2016 г. вкл.) пред Административния съд по местонахождението на имотите, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Варна. 

 

ДВ, бр. 11 от 09.02.2016 г.

В ДВ, бр. 11 от 09.02.2016 г. е обнародвана заповед № РД-18-96 от 28.12.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 10.03.2016 г. вкл.) пред Административния съд по местонахождението на имотите, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Варна. 

ДВ, бр. 7/26.01.2016 г.

В ДВ, бр. 7/26.01.2016 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР и за одобряване на КККР:

 

  1. Заповед № 16-16/18.12.2015 г. за откриване на производство по създаване на KKKR за територията на имоти, собственост на ДП „НКЖИ” по трасето на жп участък София – Перник – Радомир, попадащ в землищата на с. Драгичево, община Перник и с. Николаево, община Радомир, област Перник.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в “Държавен вестник“ (до 25.02.2016 г. вкл.), собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост;

 

  1. Заповеди за одобряване на КККР

- Заповед № 18-97/29.12.2015 г. за одобряване на КККР на територията на с. Места, община Банско, област Благоевград;

-  Заповед № 18-98/29.12.2015 г. за одобряване на КККР на територията на с. Обидим, община Банско, област Благоевград;

- Заповед № 18-99/29.12.2015 г. за одобряване на КККР на землището на с. Кремен, община Банско, област Благоевград;

 

Заповедите по т. 2 подлежат на обжалване в 30-дневен срок от обнародването им в “Държавен вестник“ (до 25.02.2016 г. вкл.) пред административния съд по местонахождението на имотите, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Благоевград.

Приети са КККР за територията на район ТРИАДИЦА, СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР СОФИЯ на основание чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър съобщава, че са приети КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ за територията на район ТРИАДИЦА, СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

В 30-дневен срок от обнародването в ДВ бр. 3/12.01.2016 г. (до 11.02.2016 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти (поземлени имоти, сгради, етажи в сгради, магазини и др.) пред Службата по геодезия, картография и кадастър София в изнесен офис в административната сграда на район ТРИАДИЦА, ул. „Алабин“ № 54, ет. 3, заседателна зала (стая 301).