Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

Заповед за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново

В ДВ, бр. 50/17.06.2014 г. e обнародвана Заповед № РД-18-11 от 31.05.2014 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново.

Заповедта подлежи на обжалване в 30 - дневен срок (до 17.07.2014 г. вкл.) пред Административен съд – Велико Търново, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Велико Търново.

Обява за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлени имоти с идентификатори 39270.1.463 и 39270.1.466, с. Краище, община Белица, област Благоевград

В ДВ, бр. 49 от 13.06.2014 г. е обнародвана Заповед № РД-18-9 от 21.05.2014 г на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлени имоти с идентификатори 39270.1.463 и 39270.1.466, с. Краище, община Белица, област Благоевград. (във връзка с Решение № 53 от 13.01.2012 г. на Административния съд Благоевград, постановено по административно дело № 575/2011 г., Решение № 892 от 22.05.2013 г. на Административния съд Благоевград, постановено по административно дело № 39/2013 г.)

Обява за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот с идентификатор 04279.613.24, гр. Благоевград

В ДВ, бр. 49 от 13.06.2014 г. е обнародвана Заповед № РД-18-8 от 21.05.2014 г на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот с идентификатор 04279.613.24, гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград (във връзка с Решение № 19 от 09.05.2008 г. на Окръжния съд Благоевград, постановено по административно дело № 687/2006 г., Решение № 2480 от 23.02.2009 г.

Заповед за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на селищно образувание „Пристанище” и селищно образувание „Помпена станция” в землището на с. Пиргово, община Иваново, област Русе

В ДВ, бр. 49/13.06.2014 г. e обнародвана Заповед № РД-18-10 от 23.05.2014 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри  на територията на селищно образувание „Пристанище” и селищно образувание „Помпена станция” в землището на с. Пиргово, община Иваново, област Русе.

Заповедта подлежи на обжалване в 30 - дневен срок (до 14.07.2014 г. вкл.) пред Административен съд – Русе, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Русе.