Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 48 от 24.06.2016 г. са обнародванизаповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на КККР за следните територии:...

В ДВ, бр. 48 от 24.06.2016 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на КККР за следните територии:

Заповед № РД-18-37 от 03.06.2016 г. – за частта от землището на с. Повалиръж, общ. Сливница, обл. София, която е разположена извън границите на урбанизираната територия;

Заповед № РД-18-38 от 03.06.2016 г. – за частта от землището на с. Гълъбовци, общ. Сливница, обл. София, която е разположена извън границите на урбанизираната територия;

ДВ, бр. 40 от 27.05.2016 г.

В ДВ, бр. 40 от 27.05.2016 г. е обнародвана заповед № РД-18-35 от 26.04.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на кв. Банево, гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 27.06.2016 г. вкл.) пред Административния съд по местонахождението на имотите, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Бургас. 

 

Одобрени са КККР за територията на район ”ВЪЗРАЖДАНЕ”

СЪОБЩЕНИЕ

НА СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР СОФИЯ

 

ДВ, бр. 31 от 19.04.2016 г.

 

Обнародвани са следните заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри:

Заповед № РД-18-32 от 01.04.2016 г. за територията на район „Възраждане”, Столична община, област София (столица);

Заповед № РД-18-33 от 01.04.2016 г. за землището на с. Клисурица, общ. Монтана, област Монтана.