Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

ДВ, бр. 61 от 05.08.2016 г.

Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираната територия на с. Елешница, община Разлог, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 07.09.2016 г.  вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър Благоевград.

 

 

 

ДВ, бр. 62 от 09.08.2016 г.- заповед за одобряване на КККР

 

В ДВ, бр. 62 от 09.08.2016 г. е обнародвана заповед № РД-18-56 от 27.06.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлени имоти по трасето на железния път в обхвата на железопътен възел София, попадащи в землищата на с. Равно поле и гр. Елин Пелин, община Елин Пелин, област София.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 08.09.2016 г. вкл.) пред Административния съд по местонахождението на имотите, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област. 

 

ДВ, бр. 56 от 20.07.2016 г.-обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на КККР

В ДВ, бр. 56 от 20.07.2016 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на КККР за следните територии:

Заповед № РД-18-49 от 10.06.2016 г. – за територията на поземлени имоти по трасето на жп линията Пловдив – Свиленград в участъка от км 159+100 (ос приемно здание – гара Пловдив разпределителна) до км 163+109  (входна стрелка гара Крумово), попадащи в землищата на с. Крумово и с. Брестник, общ. „Родопи”, област Пловдив;

Приети са КККР на недвижимите имоти за територията на район Слатина, Столична община

СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР СОФИЯ на основание чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър съобщава, че са приети КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ за ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН СЛАТИНА, СТОЛИЧНА ОБЩИНА.