Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

ДВ, бр. 70 от 09.09.2016 г.

 В ДВ, бр. 70 от 09.09.2016 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на КККР и обяви за приети КККР както следва:

1.

Заповед № РД-18-50 от 20.06.2016 г. – за територията на район „Красно село”, Столична община, област София (столица).

ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г. Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на КККР за следните територии:

 В ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на КККР за следните територии:

Заповед № РД-18-57 от 05.07.2016 г. – за землището на с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна;

 Заповед № РД-18-58 от 08.07.2016 г. – за частта от землището на гр. Суворово, общ. Суворово, област Варна, която е разположена извън строителните граници на гр. Суворово;

ДВ, бр. 61 от 05.08.2016 г.

Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираната територия на с. Елешница, община Разлог, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 07.09.2016 г.  вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър Благоевград.

 

 

 

ДВ, бр. 62 от 09.08.2016 г.- заповед за одобряване на КККР

 

В ДВ, бр. 62 от 09.08.2016 г. е обнародвана заповед № РД-18-56 от 27.06.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлени имоти по трасето на железния път в обхвата на железопътен възел София, попадащи в землищата на с. Равно поле и гр. Елин Пелин, община Елин Пелин, област София.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 08.09.2016 г. вкл.) пред Административния съд по местонахождението на имотите, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област.