Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

Заповеди за откриване на производство на КККР

В ДВ, бр. 73 от 02.09.2014 г. са  обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри.

1. Заповед № РД-16-6 от 11.08.2014 г. за землищата на с. Мадара, общ. Шумен; гр. Каспичан и с. Каспичан, общ. Каспичан, област Шумен.

2. Заповед № РД-16-7 от 11.08.2014 г. за землището на гр. Казанлък, общ. Казанлък, област Стара Загора.

3. Заповед № РД-16-8 от 13.08.2014 г. за землищата на с. Коньовец, с. Царев брод, с. Велино, общ. Шумен, област Щумен.

4. Заповед № РД-16-9 от 14.08.2014 г. за землището на гр. Радомир, общ. Радомир, област Перник.

5. Заповед № РД-16-10 от 15.08.2014 г. за землищата на гр. Каблешково, общ. Поморие; с. Константиново, с. Черни връх, общ. Камено, област Бургас.

6. Заповед № РД-16-11 от 15.08.2014 г. за землищата на с. Мараш, с. Дибич, с. Салманово, общ. Шумен, област Шумен.

7. Заповед № РД-16-12 от 15.08.2014 г. за землищата на с. Равадиново, с. Росен, с. Присад, общ. Созопол; с. Велика и с. Изгрев, общ. Царево, област Бургас.

В срок 30 дни от обнародването на заповедите (01.10.2014 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

Заповед за одобряване на КККР за землището на с. Бенковски, община Мирково, област София

В ДВ, бр. 71 от 26.08.2014 г. е обнародвана Заповед № РД-18-18 от 05.08.2014 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Бенковски, община Мирково, област София.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 25.09.2014 г. вкл.) пред Административния съд –  София област, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.

Открито е производство по създаване на КККР на обект Махала Долно Куцаровци обхващащи поземлени имоти с номера 000308, 000305, 000463, 000457

Във връзка с искане  № 01-173498-29.07.2014 г.  и на основание чл. 35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със заповед № 18-10604-29072014 г. на Началник СГКК гр. Видин е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на обект  „Махала Долно Куцаровци, обхващащи поземлени имоти с номера 000308, 000305, 000463, 000457 по карта на възстановената собственост, землище с. Салаш, общ. Белоградчик, обл. Видин”

Открито е производство по създаване на КККР на обект Махала Горно Куцаровци поземлени имоти с номера 000292, 000295, 000239, 000235

Във връзка с искане  № 01-173570-29.07.2014 г.  и на основание чл. 35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със заповед № 18-10608-29.07.2014 г. на Началник на СГКК гр. Видин е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на обект  „Махала Горно Куцаровци, обхващащи поземлени имоти с номера 000292, 000295, 000239, 000235 по карта на възстановената собственост, землище с. Салаш, общ. Белоградчик, обл. Видин”