Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

Обяви в ДВ, бр. 28 от 17.04.2015 г.

“Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Извор махала, община Кула, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 18.05.2015 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин.“   

Откриване на производство по КККР на район „Слатина”, Столична община, област София (столица).

Документи: 

В ДВ, бр. 25 от 03.04.2015 г. е обнародвана Заповед № РД-16-3 от 12.03.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на район „Слатина”, Столична община, област София (столица).

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” (до 04.05.2015 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски  границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

Заповед за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Куцина, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново

В ДВ, бр. 24/31.03.2015 г. e обнародвана Заповед № РД-18-23 от 12.03.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с. Куцина, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново.

Заповедта подлежи на обжалване в 30 - дневен срок (до 30.04.2015 г. вкл.) пред Административен съд – Велико Търново, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Велико Търново.

 

ДВ, бр. 22 от 24.03.2015 г.

 

Обнародвани са: