Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 82 от 18.10.2016 г.

В ДВ, бр. 82 от 18.10.2016 г.

1. Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР, както следва:

- Заповед № РД-16-5 от 10.09.2016 г. – за землищата на с. Вратца, с. Гърляно, с. Гюешево, с. Каменичка Скакавица, с. Ново село и с. Раненци, община Кюстендил, област Кюстендил;

В ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г. Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на КККР и обяви за приети КККР, както следва:

- Заповед № РД-18-87 от 10.08.2016 г. – за частта от землището на гр. Вълчи дол, община Вълчи дол, област Варна, която е разположена извън строителните граници на гр. Вълчи дол;

 - Заповед № РД-18-88 от 10.08.2016 г. – за частта от землището на с. Брестак, община Вълчи дол, област Варна, която е разположена извън строителните граници на с. Брестак;

- Заповед № РД-18-89 от 10.08.2016 г. – за частта от землището на с. Генерал Киселово, община Вълчи дол, област Варна, която е разположена извън строителните граници на с. Генерал Киселово;

Къде и докога се правят справки по КККР за територията на район ”КРАСНО СЕЛО”, Столична община, област София (столица)

СЪОБЩЕНИЕ НА СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР СОФИЯ 

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) със Заповед № РД-18-50/20.06.2016 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър са одобрени КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ за територията на район ”КРАСНО СЕЛО”, Столична община, област София (столица).

ДВ, бр. 70 от 09.09.2016 г.

 В ДВ, бр. 70 от 09.09.2016 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на КККР и обяви за приети КККР както следва:

1.

Заповед № РД-18-50 от 20.06.2016 г. – за територията на район „Красно село”, Столична община, област София (столица).