Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

ДВ, бр. 36 от 19.05.2015 г.

Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Брегово, общ. Брегово, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.  

 

 Службата по геодезия, картография и кадастър – Перник, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Радомир, общ. Радомир, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

В 30-дневен срок от обнародването в ДВ, бр. 36/19.05.2015 г. (до 18.06.2015 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти пред съответната служба по геодезия, картография и кадастър.

В ДВ, бр. 34 от 12.05.2015 г. са обнародвани следните заповеди на изпълнителния директор на АГКК:

1. Заповед № РД-16-4 от 23.04.2015 г. – за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца.

В срок 30 дни (до 11.06.2015 г. вкл.) от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, в съответствие с актовете за собственост

ДВ, бр. 30 от 24.04.2015 г.

“Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землищата на: с. Дединци и селата Дедина и Равново, с. Долно Шивачево, с. Резач и с. Делова махала, с. Родина, с. Росно, с. Сливовица и с. Чешма, с. Средно село и селата Чистово, Новогорци, Рекичка, Дълги припек, Чуката, Овощна, община Златарица. Кадастралната карта и кадастралните регистри са в службата по геодезия, картография и кадастър.

Обяви в ДВ, бр. 26 от 07.04.2015 г.

“Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землищата на с. Черни връх и с. Константиново, община Камено, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 07.05.2015 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас.“