Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

ДВ, бр. 6 от 23.01.2015 г.- приети и одобрени КККР

Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Горица, община Бяла и за част от землището на с. Ново Оряхово, която не включва територията в строителните граници и кадастрален район 502, община Долни чифлик, които  са в Службата по геодезия, картография и кадастър Варна. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 23.02.2015 г.

В ДВ, бр. 5 от 20.01.2015 г. е публикувана обява за приети КККР за землището на с. Мирково, община Мирково, област София

    Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, на основание чл. 46,  ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти на землището на с. Мирково, община Мирково, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

ДВ, бр. 107 от 24.12.2014 г.- приети ККР

 

            Службата по геодезия, картография и кадастър Благоевград, на основание чл. 46,  ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти на землището на с. Кремен, на територията на с. Обидим и на територията на с. Места, община Банско, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

Приети са кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Белослав

Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Белослав, община Белослав, които  са в Службата по геодезия, картография и кадастър Варна. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 22.01.2015 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна. Съгласно чл. 46, ал.