Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в с.БОРОВЦИ

АГЕНЦИЯТА  ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

   Община БЕРКОВИЦА

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в с.БОРОВЦИ

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

ДВ, бр. 101 от 20.12.2016 г.

 

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за следните територии:

- Заповед № РД-18-71/21.07.2016 г. – за поземлен имот с идентификатор 56215.410.1 по трасето на железопътен участък гара Волуяк – гара Костинброд – спирка Петърч, попадащ в землището на с. Петърч, общ. Костинброд, обл. София;

- Заповед № РД-18-96/23.11.2016 г. – за поземлен имот с идентификатор 02659.2242.26, гр. Банкя, район „Банкя”, Столична община;

ДВ, бр. 96 от 02.12.2016 г.- заповеди за откриване и одобряване на производство на КККР

 В ДВ, бр. 96 от 02.12.2016 г. са обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК.

1. Заповеди за откриване на производство по създаване на КККР:

- Заповед № РД-16-22 от 25.10.2016 г. – за землището на гр. Елена,  общ. Елена, обл. Велико Търново;

-  Заповед № РД-16-23 от 25.10.2016 г. - за урбанизираната територия в землището на гр. Сливница, общ. Сливница, обл. София;

ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.-приети КККР на недвижимите имоти за територията на район „Лозенец”- справки, писмени искания и възражения до 29.12.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР СОФИЯ съобщава, че са приети КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ за ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА.