Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

ДВ, бр. 47 от 26.06.2015 г.

“Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на кв. Ветрен - гр. Бургас, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 27.07.2015 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас.“

    

ДВ, бр. 44 от 16.06.2015 г.

 “Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землищата на: с. Деветаки, с. Дренов и с. Къкрина, общ. Ловеч, които са в Службата по геодезия, картография и кадастър Ловеч. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 16.07.2015 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.“

ДВ, бр. 42 от 09.06.2015 г.

Обнародвани са:

1. Заповед № РД-18-32 от 14.05.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Горица, общ. Бяла, обл. Варна;

Заповед №  РД-18-33 от 15.05.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Ново Оряхово, общ. Долни чифлик, обл. Варна.

Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 09.07.2015 г. вкл.) пред Административния съд по местонахождението на имотите, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Варна.

2. Заповед № РД-16-9 от 26.05.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на с. Клисурица, общ. Монтана, обл. Монтана.

В срок 30 дни (до 09.07.2014 г. вкл.) от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, в съответствие с актовете за собственост.

ДВ, бр. 41 от 05.06.2015 г.

“Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землищата на: гр. Каспичан и с. Каспичан, с. Салманово, с. Мараш, с. Дибич, с. Мадара, с. Овчарово, с. Костена река, с. Кладенец, с. Вехтово, с. Ветрище, общ. Шумен, които са в Службата по геодезия, картография и кадастър Шумен. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 06.07.2015 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен.“