Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

Одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия на махала Долно Куцаровци, находяща се в землището на с. Салаш

На основание чл. 49а, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със заповед № 18-5944-31.07.2015 г. г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - ВИДИН на основание чл. 49, ал.3 са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия на махала Долно Куцаровци, находяща се в землището на с. Салаш ЕКАТТЕ 65173 (в обхват поземлени имоти № 000308, 000305, 000463, 000457 по Карта на възстановената собственост, Землище с. Салаш, община Белоградчик, област Видин).

В ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г.

    Службата по геодезия, картография и кадастър Силистра, на основание чл. 46,  ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти на землищата на с. Черковна и с. Черник, община Дулово, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

ДВ, бр. 51 от 07.07.2015 г.

 “Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на кв. Банево - гр. Бургас, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.“

    

“Службата по геодезия, картография и кадастър – София, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на район „Изгрев”, Столична община, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.“

 

“Службата по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Казанлък, общ. Казанлък, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.“

 

“Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землищата на селата Белокопитово, Велино, Коньовец, Лозево, Струино, Царев брод и Черенча, общ. Шумен, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.“

 

В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник”, (до 06.08.2015 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред съответната служба по геодезия, картография и кадастър.

ДВ, бр. 50 от 03.07.2015 г.-одобряване КККР-с. Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна

 В ДВ, бр. 50 от 03.07.2015 г. е обнародвана Заповед № РД-18-34 от 16.06.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 03.08.2015 г. вкл.) пред Административния съд по местонахождението на имотите, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Варна.