Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

ДВ, бр. 11 от 31.01.2017 г. -заповеди за одобряване на населени места в обл. Плевен , Пловдив, Пазарджик, Търговище, Русе

 

 

ДВ, бр. 11 от 31.01.2017 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри както следва:

- Заповед № РД-18-124/22.12.2016 г. – за неурбанизираната територия в землището на с. Брестовец, общ. Плевен;

- Заповед № РД-18-125/22.12.2016 г. – за неурбанизираната територия в землището на с. Крали Марко, общ. Пазарджик;

Приети са КККР на недвижимите имоти за землището на гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина

ДВ, бр. 8 от 24.01.2017 г.

Службата по геодезия, картография и кадастър – Враца съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землището на гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 23.02.2017 г.  вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър Враца.

Обява и графици за извършване на геодезически измервания за изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри(КККР) на урбанизираните територии в землищата на гр. Долни Дъбник и с. Горни Дъбник, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен

ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на собствениците на недвижими имоти в

гр. Долни Дъбник и с. Горни Дъбник:

Започва производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Долни Дъбник и с. Горни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен.

 

v Изпълнител на поръчката по създаване на КККР

Обява и графици за извършване на геодезически измервания за изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри(КККР) за землището на гр.Кнежа, община КНЕЖА, област ПЛЕВЕН

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съгласно чл. 35,  от Закона за кадастъра и имотния регистър, в брой 96 от 02.12.2016 г. на „ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК“ е обнародвана заповед РД-16-43/09.11.2016 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър за откриване на производство по създаване на Кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на гр.КНЕЖА, община КНЕЖА, област ПЛЕВЕН 

Изпълнител на дейностите по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри е фирма „ГЕО 2000“ ООД 

Документи: