Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

ДВ, бр. 67 от 01.09.2015 г.

 “Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землищата на с. Българене, с. Горно Павликене, с. Казачево и с. Хлевене, общ. Ловеч, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 01.10.2015 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.“

ДВ, бр. 65 от 25.08.2015 г.

Обнародвана е Заповед № РД-16-10 от 27.07.2015 г. за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на гр. Килифарево, общ. Велико Търново.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

 

В ДВ, бр. 60 от 07.08.2015 г. e публикувана обява за приети кадастрална карта и кадастрални регистри на район „Възраждане“, Столична община

СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР СОФИЯ на основание чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър съобщава, че са приети КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ за територията на район ВЪЗРАЖДАНЕ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

В 30-дневен срок от обнародването в ДВ бр. 60/07.08.2015 г. (до 07.09.2015 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти (поземлени имоти, сгради, етажи в сгради, магазини и др.) пред Службата по геодезия, картография и кадастър София в сградата на район Възраждане, бул. „Александър Стамболийски № 62, ет. партер, стая „общинска собственост“.

 

Одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия на махала Горно Куцаровци, находяща се в землището на с. Салаш

Документи: 

На основание чл. 49а, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със заповед № 18-5976-03.08.2015 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - ВИДИН на основание чл.