Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

ДВ, бр. 71 от 15.09.2015 г.

В ДВ, бр. 71 от 15.09.2015 г. е обнародвана Заповед № РД-16-11 от 25.08.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на гр. Бяла, общ. Бяла, област Русе.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” (до 15.10.2015 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски  границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

 

В ДВ, бр. 68 от 04.09.2015 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри за следните територии:

 

В ДВ, бр. 68 от 04.09.2015 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри за следните територии:

Със Заповед № РД-18-40 от 12.08.2015 г. – за землището на с. Велика, община Царево, област Бургас;

Със Заповед № РД-18-41 от 12.08.2015 г. – за землището на с. Изгрев, община Царево, област Бургас;

Със Заповед № РД-18-42 от 13.08.2015 г. – за землището на гр. Костинброд, община Костинброд, област София.

ДВ, бр. 67 от 01.09.2015 г.

 “Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землищата на с. Българене, с. Горно Павликене, с. Казачево и с. Хлевене, общ. Ловеч, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 01.10.2015 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.“

ДВ, бр. 65 от 25.08.2015 г.

Обнародвана е Заповед № РД-16-10 от 27.07.2015 г. за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на гр. Килифарево, общ. Велико Търново.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.