Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 80 от 16.10.2015 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на КККР и обяви на СГКК Варна и СГКК София за приети КККр

В ДВ, бр. 80 от 16.10.2015 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри и обяви на СГКК Варна и СГКК София за приети кадастрална карта и кадастрални регистри.

- Заповед № РД-18-51 от 24.09.2015 г. – за землището на с. Дренов, община Ловеч, област Ловеч;

- Заповед № РД-18-52 от 24.09.2015 г. – за землището на с. Къкрина, община Ловеч, област Ловеч;

Одобрени КККР на за територията на район ”ИЛИНДЕН”

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) със Заповед № РД-18-49/16.09.2015 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър са одобрени КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ за територията на район ”ИЛИНДЕН” (без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № РД-18-22-3/07.07.2006 г. на началника на СГКК София и Заповед № РД-18-83/03.09.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК), Столична община.

Заинтересуваните лица могат да направят справки по КККР в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, кв. „Павлово”, ул. „Мусала“ № 1, ет. 1, стая № 4 и да обжалват заповедта в 30-дневен срок от обнародването й в ДВ бр.77/06.10.2015 г. (до 05.11.2015 г. вкл.) по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред Административен съд София - град чрез Службата по геодезия, картография и кадастър София.

Приети КККР на район ПОДУЯНЕ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР СОФИЯ на основание чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър съобщава, че са приети КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ за територията на район ПОДУЯНЕ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

В 30-дневен срок от обнародването в ДВ бр. 77/06.10.2015 г. (до 05.11.2015 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти (поземлени имоти, сгради, етажи в сгради, магазини и др.) пред Службата по геодезия, картография и кадастър София в кв. „Левски Г“, бл. 9, партер - между вх. А и вх. Б – СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН ПОДУЯНЕ - ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ.

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК 

8.30 ч. – 12.30 ч.

13.00 ч. – 17.00 ч.

В ДВ, бр. 77 от 06.10.2015 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри за следните територии

 

В ДВ, бр. 77 от 06.10.2015 г. са обнародвани четири заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри и обява на СГКК София за приети кадастрална карта и кадастрални регистри.

- Заповед № РД-18-43 от 13.08.2015 г. – за землището на с. Буново, община Мирково, област София;

- Заповед № РД-18-48 от 15.09.2015 г. – за землището на гр. Червен бряг, община Червен бряг, област Плевен;