Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 70 от 29.08.2017 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

 

ДВ, бр. 70 от 29.08.2017 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

- Заповед № РД-18-165/04.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик;

- Заповед № РД-18-166/04.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Брестовица, общ. „Родопи“, обл. Пловдив;

В ДВ, бр. 69 от 25.08.2017 г. са обнародвани заповеди а откриване на производство по създаване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

 

В ДВ, бр. 69 от 25.08.2017 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-16-11 от 26.07.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Априлци, с. Гелеменово, с. Ивайло, с. Крали Марко, с. Овчеполци, с. Пищигово, с. Росен, с. Сарая, с. Сбор, с. Тополи дол, с. Цар Асен, с. Черногорово, община Пазарджик, област Пазарджик;

В ДВ, бр. 69 от 25.08.2017 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

 

В ДВ, бр. 69 от 25.08.2017 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-143 от 26.7.2017 г. – за одобряване на КККР за поземлен имот с идентификатор 05815.302.1099, Ботевград, община Ботевград, област София.;

Заповед № РД-18-144 от 26.7.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Устина, община „Родопи“, област Пловдив;