Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 74 от 12.09.2017 г. е обнародванa Заповед № РД-16-18 от 16.08.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР

 

 

В ДВ, бр. 74 от 12.09.2017 г.

Обнародванa e Заповед № РД-16-18 от 16.08.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на гр. Славяново, с. Бръшляница, с. Коиловци, с. Мечка, община Плевен, област Плевен.

В ДВ, бр. 74 от 12.09.2017 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на КККР както следва:

 

 

В ДВ, бр. 74 от 12.09.2017 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-207 от 15.08.2017 г. – за одобряване на КККР за поземлени имо­ти с идентификатори 81966.21.151, 81966.22.152, 81966.25.87, с. Черник, община Дулово, област Силистра;

Заповед № РД-18-208 от 15.08.2017 г. – за одобряване на КККР за поземлен имот с идентификатор 80738.41.96, с. Черковна, община Дулово, област Силистра;

В ДВ, бр. 72 от 05.09.2017 г. са обнародвани заповеди за откриване на производство по създаване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

 

В ДВ, бр. 72 от 05.09.2017 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-16-16 от 10.08.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Алеко Константиново, с. Братаница, с. Величково, с. Дебръщица, с. Драгор, с. Звъничево, с. Ляхово, с. Мокрище, с. Паталеница, с. Црънча, с. Юнаците, община Пазарджик, област Пазарджик;

В ДВ, бр. 72 от 05.09.2017 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

 

В ДВ, бр. 72 от 05.09.2017 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-182 от 09.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Цар Асен, община Пазарджик, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-183 от 09.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Юнаците, община Пазарджик, област Пазарджик;