Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 73 от 25.09.2015 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри за следните територии:

 

В ДВ, бр. 73 от 25.09.2015 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри за следните територии:

Със Заповед № РД-18-44 от 03.09.2015 г. – за землището на гр. Брегово, община Брегово, област Видин;

Със Заповед № РД-18-45 от 03.09.2015 г. – за землището на с. Средно село и селата Чистово, Новогорци, Рекичка, Дълги припек, Чуката и Овощна, община Златарица, област Велико Търново;

ДВ, бр. 72 от 18.09.2015 г.

 “Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землищата на селата Димчево и Твърдица, общ. Бургас, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 19.10.2015 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас.“

 

ДВ, бр. 71 от 15.09.2015 г.

В ДВ, бр. 71 от 15.09.2015 г. е обнародвана Заповед № РД-16-11 от 25.08.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на гр. Бяла, общ. Бяла, област Русе.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” (до 15.10.2015 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски  границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

 

В ДВ, бр. 68 от 04.09.2015 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри за следните територии:

 

В ДВ, бр. 68 от 04.09.2015 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри за следните територии:

Със Заповед № РД-18-40 от 12.08.2015 г. – за землището на с. Велика, община Царево, област Бургас;

Със Заповед № РД-18-41 от 12.08.2015 г. – за землището на с. Изгрев, община Царево, област Бургас;

Със Заповед № РД-18-42 от 13.08.2015 г. – за землището на гр. Костинброд, община Костинброд, област София.