Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

Обява за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот с идентификатор 04279.613.24, гр. Благоевград

В ДВ, бр. 49 от 13.06.2014 г. е обнародвана Заповед № РД-18-8 от 21.05.2014 г на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот с идентификатор 04279.613.24, гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград (във връзка с Решение № 19 от 09.05.2008 г. на Окръжния съд Благоевград, постановено по административно дело № 687/2006 г., Решение № 2480 от 23.02.2009 г.

Заповед за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на селищно образувание „Пристанище” и селищно образувание „Помпена станция” в землището на с. Пиргово, община Иваново, област Русе

В ДВ, бр. 49/13.06.2014 г. e обнародвана Заповед № РД-18-10 от 23.05.2014 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри  на територията на селищно образувание „Пристанище” и селищно образувание „Помпена станция” в землището на с. Пиргово, община Иваново, област Русе.

Заповедта подлежи на обжалване в 30 - дневен срок (до 14.07.2014 г. вкл.) пред Административен съд – Русе, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Русе.

Одобрена е КК и КР за територията на поземлен имот с идентификатор 56126.602.120, гр. ПЕТРИЧ.

На основание чл. 49, ал. 1 от ЗКИР, във връзка с Решение № 541/ 12.04.2012 г. на АС- Благоевград, постановено по адм. д. № 969/ 2011 г. и Решение № 2174/ 06.12.2013 на АС- Бл-град, постановено по адм.д. № 599/ 2013 г., Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РД- 18-6/ 18.03.2014 г.  на ИД на АГКК, с която е одобрена  КК и КР за територията на поземлен имот с идентификатор 56126.602.120, гр. ПЕТРИЧ.

Заповед за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираната територия на с. Табачка, община Иваново, област Русе

В ДВ, бр. 34/15.04.2014 г. е обнародвана Заповед № 16-3/20.03.2014 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираната територия на с. Табачка, община Иваново, област Русе.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в ДВ, бр. 34/15.04.2014 г. (до 15.05.2014 г. вкл.), собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.