Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

Заповед № РД-18-4 от 25.02.2014 г на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлени имоти с идентификатори 56126.600.308 и 56126.600.3683 , гр. Петрич

В ДВ, бр. 27 от 25.03.2014 г. е обнародвана Заповед № РД-18-4 от 25.02.2014 г на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлени имоти с идентификатори 56126.600.308 и 56126.600.3683 , гр. Петрич, (във връзка с Решение № 1801 от 25.11.2011 г. на Административния съд Благоевград, постановено по административно дело 233/2011 г., Решение № 1711 от 16.10.2013 г. на Административния съд Благоевград, постановено по административно  дело 241/2013 г.  )

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 24.04.2014 г. вкл.) пред Административния съд Благоевград, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград, само по отношение на непълно, неточно или неправилно изпълнение на цитираните съдебни решения.

ДВ, бр. 26 от 21.03.2014 г. е публикувана обява за приети кадастрална карта и кадастрални регистри на землището на с. Бенковски, община Мирково

Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, на основание  чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти на землището на с. Бенковски, община Мирково, област София, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

В 30-дневен срок от обнародването в ДВ, бр. 26 от 21.03.2014 г. (до 22.04.2014 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти (поземлени имоти, сгради, етажи в сгради и др.) пред Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област. 

Приети са кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлени имоти с идентификатори 02659.2234.18, 02659.2234.19, 02659.2234.1132, 02659.2234.1133 и 02659.2234.270

В ДВ, бр. 18 от 04.03.2014 г. е публикувана обява на СГКК София за приети кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлени имоти с идентификатори 02659.2234.18, 02659.2234.19, 02659.2234.1132, 02659.2234.1133 и 02659.2234.270, при което се засягат границите на съседните поземлени имоти с идентификатори 02659.2234.50, 02659.2234.1129 и 02659.2234.1074, гр. Банкя, район „Банкя”, Столична община (във връзка с Решение № 6583 от 3.12.2012 г.

Заповед за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на територията на с. Влахи, община Кресна, област Благоевград

В ДВ, бр. 14/18.02.2014 г. e обнародвана Заповед № РД-18-3 от 06.02.2014 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на територията в строителните граници на с. Влахи, община Кресна, област Благоевград.

Заповедта подлежи на обжалване в 30 - дневен срок (до 20.03.2014 г. вкл.) пред Административен съд – Благоевград, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Благоевград.