Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

Заповед за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на имоти на ДП „НКЖИ” по трасето на жп линия Пловдив - Свиленград

В ДВ, бр. 13/17.02.2015 г. е обнародвана Заповед № 16-1/21.01.2015 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на имоти на ДП „НКЖИ” по трасето на жп линия Пловдив - Свиленград в участъка от км 159+100 (ос приемно здание гара Пловдив разпределителна) до км 163+109 (входна стрелка гара Крумово), попадащи в землищата на с. Крумово и с. Брестник, община Родопи, област Пловдив.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в ДВ, бр. 13/17.02.2015 г. (до 19.03.2015 г. вкл.), собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

ДВ, бр. 13 от 17.02.2015 г.

Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Шкорпиловци, община Долни чифлик, която не включва територията в строителните граници и кадастрален район 502. Кадастралната карта и кадастралните регистри са в Службата по геодезия, картография и кадастър Варна. В 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” (до 19.03.2015 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна. Съгласно чл. 46, ал. 3 ЗКИР писмени възражения за частите от кадастралната карта и кадастралните регистри, създадени по реда на чл. 41, ал. 1, т. 1 ЗКИР, могат да се правят само относно несъответствие с данните от плановете и картите, ползвани при създаването им

 

            Обнародвана е Заповед № РД-18-10 от 30.01.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Казашко, общ. Варна.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 19.03.2015 г. вкл.) пред Административния съд по местонахождението на имотите, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Варна.

 

В ДВ, бр. 9 от 03.02.2015 г. е публикувана обява за приети КККР

    Службата по геодезия, картография и кадастър Благоевград, на основание чл. 46,  ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти на територията в строителните граници на с. Еленово и на махала Ревалска в землището на с. Еленово, община Благоевград, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

В 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник (до 05.03.2015 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър Благоевград. 

ДВ, бр. 6 от 23.01.2015 г.- приети и одобрени КККР

Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Горица, община Бяла и за част от землището на с. Ново Оряхово, която не включва територията в строителните граници и кадастрален район 502, община Долни чифлик, които  са в Службата по геодезия, картография и кадастър Варна. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 23.02.2015 г.