Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

Одобрена е КК и КР за територията на поземлен имот с идентификатор 39270.1.463 и 39270.1.466, с. Краище, общ.Белица

На основание чл. 49, ал. 1 от ЗКИР, във връзка с Решение № 53/ 13.01.2012 г. на АС- Благоевград, постановено по адм. д. № 575/ 2011 г. и Решение № 892/ 22.05.2013 на АС - Благоевград, постановено по адм.д. № 39/ 2013 г., Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РД- 18-9/ 21.05.2014 г.  на ИД на АГКК, с която е одобрена  КК и КР за територията на поземлен имот с идентификатор 39270.1.463 и 39270.1.466, с. Краище, общ.Белица.

Заповедта подлежи на обжалване в 30- дневен срок от обнародването й в `Държавен вестник` / ДВ– бр.  49/ 13.06.2014 г. / по реда на чл. 49, ал. 2 от ЗКИР пред Административния съд по местонахождението на имота само по отношение на непълно, неточно или неправилно изпълнение на цитираните съдебни решения. 

Одобрена е КК и КР за територията на поземлен имот с идентификатор 04279.613.24, гр. Благоевград

На основание чл. 49, ал. 1 от ЗКИР, във връзка с Решение № 19/ 09.05.2008 г. на ОС- Благоевград, постановено по адм. д. № 687/ 2006 г. и Решение № 2480/ 23.02.2009 на ВАС, постановено по адм.д. № 13034/ 2008 г., Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РД- 18-8/ 21.05.2014 г.  на ИД на АГКК, с която е одобрена  КК и КР за територията на поземлен имот с идентификатор 04279.613.24, гр. Благоевград.

Заповедта подлежи на обжалване в 30- дневен срок от обнародването й в `Държавен вестник` / ДВ– бр.  49/ 13.06.2014 г. / по реда на чл. 49, ал. 2 от ЗКИР пред Административния съд по местонахождението на имота само по отношение на непълно, неточно или неправилно изпълнение на цитираните съдебни решения.  

Заповед за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново

В ДВ, бр. 50/17.06.2014 г. e обнародвана Заповед № РД-18-11 от 31.05.2014 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново.

Заповедта подлежи на обжалване в 30 - дневен срок (до 17.07.2014 г. вкл.) пред Административен съд – Велико Търново, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Велико Търново.

Обява за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлени имоти с идентификатори 39270.1.463 и 39270.1.466, с. Краище, община Белица, област Благоевград

В ДВ, бр. 49 от 13.06.2014 г. е обнародвана Заповед № РД-18-9 от 21.05.2014 г на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлени имоти с идентификатори 39270.1.463 и 39270.1.466, с. Краище, община Белица, област Благоевград. (във връзка с Решение № 53 от 13.01.2012 г. на Административния съд Благоевград, постановено по административно дело № 575/2011 г., Решение № 892 от 22.05.2013 г. на Административния съд Благоевград, постановено по административно дело № 39/2013 г.)