В А Ж Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно недвижимите собственост на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“, по трасето на железопътен участък гара Петърч – гара Драгоман“, Софийска облас

Версия за печатВерсия за печат

 

 

В А Ж Н О   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

         На основание чл. 46, ал. 1 и 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/  Ви съобщаваме, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри  на недвижимите собственост на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“, по трасето на железопътен участък гара Петърч – гара Драгоман“, Софийска област /обяв. в ДВ, бр.4 от 09.01.2018 г/.

 

В 30-дневен срок от обявяването в „Държавен вестник” до 09.02.2018 г., заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по приетите материали и данни пред Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област /СГКК/.

 

По този повод  Ви уведомяваме:

 

  1. Подаването на писмени искания и възражения не решава спорове за материално право между собственици на поземлени имоти.
  2. Допуснати непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри се допълват и поправят по молба на заинтресуваното лице до СГКК след влизането в сила на заповедта за одобряване, като необходимите изменения се извършват по реда на поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри в актуално състояние.

3. Когато      непълнотите   и    грешките   в   кадастралната   карта    и кадастралните   регистри   са   свързани със спор за материално право, те се корегират от СГКК след решаването на спора по съдебен ред.

Материалите се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър - Софийска област.

 

 

Справки  могат да се правят в сградата на СГКК-Софийска област, гр. София, ул. ,,Мусала” № 1, ет.3.

 

 

   СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И              КАДАСТЪР - СОФИЙСКА ОБЛАСТ