В ДВ, бр. 92 от 06.11.2018 г. е публикувана обява за приети кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

 

 

ДВ, бр. 92 от 06.11.2018 г. е публикувана обява за приети кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти, както следва:

Службата по геодезия, картография и кадастър – София съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за частта от територията на район „Студентски”, Столична община, област София (столица), за която със Заповед № РД-18-38(1)/02.10.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК е оттеглена Заповед № РД-18-38/10.07.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри. Кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти са в службата по геодезия, картография и кадастър.

В 30-дневен срок от обнародването в ДВ бр.92/06.11.2018 г. (до 06.12.2018 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти (поземлени имоти, сгради, етажи в сгради, магазини и др.) пред Службата по геодезия, картография и кадастър София в изнесен офис в сградата на общинската администрация на район ”СТУДЕНТСКИ”, Студентски град, бл. 5, ет. 1, стая 110.

Приемно време: Всеки работен ден от 09,00 до 12,30 ч. и от 13,00 ч. до 17,30 ч.