Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 71 от 11.08.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 71 от 11.08.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-76 от 17.07.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Коларово, община Петрич, област Благоевград;

Заповед № КД-14-78 от 17.07.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Сушина, община Върбица, област Шумен;

Заповед № КД-14-79 от 17.07.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на гр. Горна Оряховица и с. Правда, община Горна Оряховица, област Велико Търново;

Заповед № РД-18-249 от 20.07.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Крумово, община „Родопи“, област Пловдив;

Заповед № РД-18-251 от 21.07.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Ягодово, община „Родопи“, област Пловдив;

   Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“, освен Заповеди № РД-14-76 от 17.07.2020 г., № РД-14-78 от 17.07.2020 г., № РД-14-79 от 17.07.2020 г., които подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 10.09.2020 г., вкл.).

 

slogan bg