В ДВ, бр. 4 от 09.01.2018 г. Обнародванa e Заповед № РД-16-20 от 06.12.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР за територията в строителните граници на с. Дебелец, община Дългопол, област Варна.

Версия за печатВерсия за печат

 

 

В ДВ, бр. 4 от 09.01.2018 г.

Обнародванa e Заповед № РД-16-20 от 06.12.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР за територията в строителните граници на с. Дебелец, община Дългопол, област Варна.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” (до 08.02.2018 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски  границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.