В ДВ бр. 3 от 08.01.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ бр. 3 от 08.01.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Службата по геодезия, картография и кадастър – Русе съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за частта от землището на с. Долна Студена, община Ценово, включваща имоти с  № 10, 11, 30, 43, 44, 113, 120, 122, 123, 125, 126, 133,135, 138 и 139 по картата на възстановената собственост с начин на трайно ползване – друга жилищна територия. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 07.02.2019 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Русе.

 

Службата по геодезия, картография и кадастър – Русе съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землището на с. Табачка, община Иваново, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 07.02.2019 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Русе.