В ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г. е обнародвана заповед № РД-18-1/25.01.2016 г. на иИДна АГКК за одобряване на КККР за землището на с. Самотино, общ. Бяла, обл. Варна.

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г. е обнародвана заповед № РД-18-1/25.01.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Самотино, общ. Бяла, обл. Варна.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 17.03.2016 г. вкл.) пред Административния съд по местонахождението на имотите, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Варна.