В ДВ бр. 13 от 12.02.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ бр. 13 от 12.02.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землищата на с. Главиница, с. Говедаре, с. Добровница, с. Мало Конаре, с. Мирянци, с. Огняново, с. Синитово, с. Хаджиево, община Пазарджик, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 14.03.2019 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.