Съобщение и график за откриване на производство по създаване на КККР на с. Беглеж, с. Бохот, с. Брестовец, с. Горталово, с. Дисевица, с. Къртожабене, с. Къшин, с. Ласкар, с. Николаево, с. Ралево, с. Тодорово, с. Търнене и с. Ясен, обл. Плевен

Версия за печатВерсия за печат

СЪОБЩЕНИЕ

 

ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА

ЗЕМЛИЩЕТО НА С. РАЛЕВО 

заповед на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра-гр. София № РД-16-6 от 20 юли 2017 год., обн. в държавен вестник бр.68/22.08.2017 г.

 

ПОЛСКИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ ПО ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ЗЕМЛИЩЕТО НА С. РАЛЕВО, включващи : геодезическо заснемане на имоти, сгради и изработване на схеми на самостоятелните обекти, ЩЕ БЪДАТ ИЗВЪРШВАНИ по график, съобразно схемата за извършване на геодезическо заснемане, обявен в сградата на кметството и сградата на СГКК – гр.Плевен. – от 23.04.2018 г. до 27.04.2018 г.

 

На основание на чл.38 от ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР собственикът или носителя на друго вещно право е длъжен

 1. Да осигури свобосен достъп в имота за извършване на работите по кадастъра;
 2. (изм.-ДВ,бр.49 от 2014г.) Да означи с трайни знаци границите на имота в съответствие с акта, установяващ правото на собственост или друго вещно право и да опазва знаците от унищожаване;
 3. (изм.-ДВ,бр.29 от 2006 г.,доп.-ДВ,бр.49 от 2014г.) Да представи на служител от Службата по геодезия картография и кадастър или на лицето, определено със заповед по чл.35,ал.2 при поискване акт, удостоверяващ правата му върху имота, данни за адреса на недв.имот и др.

На подходящи места с публичен достъп и на сайта на АГКК http: //www.cadastre.bg е обявен конкретен график за извършване дейности по кадастъра. 

ВАЖНО! За гражданите, които нямат възможност да представят своите документи в обявените графици:

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ –от март 2018 г. до май 2018 г. в работно време,както следва:

Хартиени копия: Община с. Ралево

Електронни копия на e-mail: Beglej@cadastre.bg

Телефон за контакти : 0878 852 606 – инж. Любка Делийска 

 

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ИМОТА СИ! УВЕДОМЕТЕ И СЪСЕДИТЕ СИ!

Процесът по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри е БЕЗПЛАТЕН!

 

                                                                         ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:...........................

                                                                                                                              /инж. М. Димитров/

„КАРУЕЛ“ ООД – гр.Пловдив

Съгласувал: ................................................

/ Началник на СГКК – Плевен /

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА

ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОРТАЛОВО 

заповед на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра-гр. София № РД-16-6 от 20 юли 2017 год., обн. в държавен вестник бр.68/22.08.2017 г.

 

ПОЛСКИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ ПО ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОРТАЛОВО, включващи : геодезическо заснемане на имоти, сгради и изработване на схеми на самостоятелните обекти, ЩЕ БЪДАТ ИЗВЪРШВАНИ по график, съобразно схемата за извършване на геодезическо заснемане, обявен в сградата на кметството и сградата на СГКК – гр.Плевен. – от 03.04.2018 г. до 05.04.2018 г.

 

На основание на чл.38 от ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР собственикът или носителя на друго вещно право е длъжен

 1. Да осигури свобосен достъп в имота за извършване на работите по кадастъра;
 2. (изм.-ДВ,бр.49 от 2014г.) Да означи с трайни знаци границите на имота в съответствие с акта, установяващ правото на собственост или друго вещно право и да опазва знаците от унищожаване;
 3. (изм.-ДВ,бр.29 от 2006 г.,доп.-ДВ,бр.49 от 2014г.) Да представи на служител от Службата по геодезия картография и кадастър или на лицето, определено със заповед по чл.35,ал.2 при поискване акт, удостоверяващ правата му върху имота, данни за адреса на недв.имот и др.

На подходящи места с публичен достъп и на сайта на АГКК http://www.cadastre.bg е обявен конкретен график за извършване дейности по кадастъра. 

ВАЖНО! За гражданите, които нямат възможност да представят своите документи в обявените графици:

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ –от март 2018 г. до май 2018 г. в работно време,както следва:

Хартиени копия: Община с. Горталово

Електронни копия на e-mail: Beglej@cadastre.bg

Телефон за контакти : 0878 852 606 – инж. Любка Делийска 

 

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ИМОТА СИ! УВЕДОМЕТЕ И СЪСЕДИТЕ СИ!

Процесът по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри е БЕЗПЛАТЕН!

 

                                                                         ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:...........................

                                                                                                                              /инж. М. Димитров/

„КАРУЕЛ“ ООД – гр.Пловдив

Съгласувал: ................................................

/ Началник на СГКК – Плевен /

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА

ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БРЕСТОВЕЦ 

заповед на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра-гр. София № РД-16-6 от 20 юли 2017 год., обн. в държавен вестник бр.68/22.08.2017 г.

 

ПОЛСКИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ ПО ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БРЕСТОВЕЦ, включващи : геодезическо заснемане на имоти, сгради и изработване на схеми на самостоятелните обекти, ЩЕ БЪДАТ ИЗВЪРШВАНИ по график, съобразно схемата за извършване на геодезическо заснемане, обявен в сградата на кметството и сградата на СГКК – гр.Плевен. – от 10.04.2018 г. до 20.04.2018 г.

 

На основание на чл.38 от ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР собственикът или носителя на друго вещно право е длъжен

 1. Да осигури свобосен достъп в имота за извършване на работите по кадастъра;
 2. (изм.-ДВ,бр.49 от 2014г.) Да означи с трайни знаци границите на имота в съответствие с акта, установяващ правото на собственост или друго вещно право и да опазва знаците от унищожаване;
 3. (изм.-ДВ,бр.29 от 2006 г.,доп.-ДВ,бр.49 от 2014г.) Да представи на служител от Службата по геодезия картография и кадастър или на лицето, определено със заповед по чл.35,ал.2 при поискване акт, удостоверяващ правата му върху имота, данни за адреса на недв.имот и др.

На подходящи места с публичен достъп и на сайта на АГКК http://www.cadastre.bg е обявен конкретен график за извършване дейности по кадастъра. 

ВАЖНО! За гражданите, които нямат възможност да представят своите документи в обявените графици:

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ –от март 2018 г. до май 2018 г. в работно време,както следва:

Хартиени копия: Община с. Брестовец

Електронни копия на e-mail: Beglej@cadastre.bg

Телефон за контакти : 0878 852 606 – инж. Любка Делийска 

 

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ИМОТА СИ! УВЕДОМЕТЕ И СЪСЕДИТЕ СИ!

Процесът по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри е БЕЗПЛАТЕН!

 

                                                                         ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:...........................

                                                                                                                              /инж. М. Димитров/

„КАРУЕЛ“ ООД – гр.Пловдив

Съгласувал: ................................................

/ Началник на СГКК – Плевен /

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА

ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БЕГЛЕЖ 

заповед на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра-гр. София № РД-16-6 от 20 юли 2017 год., обн. в държавен вестник бр.68/22.08.2017 г.

 

ПОЛСКИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ ПО ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БЕГЛЕЖ, включващи : геодезическо заснемане на имоти, сгради и изработване на схеми на самостоятелните обекти, ЩЕ БЪДАТ ИЗВЪРШВАНИ по график, съобразно схемата за извършване на геодезическо заснемане, обявен в сградата на кметството и сградата на СГКК – гр.Плевен. – от 02.04.2018 г. до 11.05.2018 г.

 

На основание на чл.38 от ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР собственикът или носителя на друго вещно право е длъжен

 1. Да осигури свобосен достъп в имота за извършване на работите по кадастъра;
 2. (изм.-ДВ,бр.49 от 2014г.) Да означи с трайни знаци границите на имота в съответствие с акта, установяващ правото на собственост или друго вещно право и да опазва знаците от унищожаване;
 3. (изм.-ДВ,бр.29 от 2006 г.,доп.-ДВ,бр.49 от 2014г.) Да представи на служител от Службата по геодезия картография и кадастър или на лицето, определено със заповед по чл.35,ал.2 при поискване акт, удостоверяващ правата му върху имота, данни за адреса на недв.имот и др.

На подходящи места с публичен достъп и на сайта на АГКК http://www.cadastre.bg е обявен конкретен график за извършване дейности по кадастъра.

 

ВАЖНО! За гражданите, които нямат възможност да представят своите документи в обявените графици:

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ –от март 2018 г. до май 2018 г. в работно време,както следва:

Хартиени копия: Община с. Беглеж

Електронни копия на e-mail: Beglej@cadastre.bg

Телефон за контакти : 0898694220 – инж. Мирослав Димитров 

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ИМОТА СИ! УВЕДОМЕТЕ И СЪСЕДИТЕ СИ!

Процесът по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри е БЕЗПЛАТЕН!  

 

ГРАФИК

 

РАЙОН

Дата на извършване на геодезическите измервания

ОПИСАНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНА

( НОМЕР НА КВАРТАЛА ПО РЕГУЛАЦИЯ)

РАЙОН 201

02-03.04.2018 г

Района заключен между ул. „Лазар Станев“,

ул. „Павел Кунчев“, и от север и запад земеделски земи, съгласно схемата (квартали 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 26а, 27) 

РАЙОН 201

04-05.04.2018 г

Района заключен между ул. „Лазар Станев“,

ул. „Павел Кунчев“, ул. „Мара Денчева“, ул. „Дано Гергов“, и от югозапад земеделски земи, съгласно схемата ( квартали 9, 15, 17, 19, 28, 29, 30, 31)

РАЙОН 201

16.04.2018 г

Района заключен между ул. „Дано Гергов“,

ул. „Мара Денчева“, от север и изток земеделски земи, съгласно схемата ( квартали 4,6, 7, 7а, 8, 10, 13)

РАЙОН 201

17-20.04.2018 г

Района заключен между ул. „Цанко Славчев“,

ул. „Стоян Търговски“, и от запад и юг земеделски земи, съгласно схемата ( квартали 2, 35,38,39,40,41,42,44,45,46,47,47а,49,52,53,55,56,59,60)

РАЙОН 201

23-24.04.2018 г

Района заключен между ул. „Стоян Търговски“, и от югозапад земеделски земи, ул. „Хр. Ботев“, и от север земеделски земи, съгласно схемата ( квартали 3,12, 68,69,70,86)

РАЙОН 201

25-26.04.2018 г

Района заключен между ул. „Стоян Търговски“, ул. „ Г. Ненов“, ул. „ Хр. Ботев“, и от юг земеделски земи, съгласно схемата

( квартали 14а,37,67,67а,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81)

РАЙОН 201

27.04.2018 г

Района заключен между ул. „Стоян Търговски“, ул. „ Нетко Патарински“, и от запад гробища, съгласно схемата

( квартали 58,61,62,63,65,66)

РАЙОН 201

07.05.2018 г

(квартали 82,83,84,92)

РАЙОН 201

08-09.05.2018 г

Района заключен между ул. „Владайско въстание“, земеделски земи от юг, съгласно схемата ( квартали 85,91,93,94,96,97,101,102)

РАЙОН 201

10.05.2018 г

(квартали 89,103,103а,104,105,105а,107,108,109,110)

РАЙОН 201

11.05.2018 г

Района заключен между ул. „Гена Димитрова“, и земеделски земи от изток и юг, съгласно схемата (квартали 112,113,114,115,116)

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДИСЕВИЦА

 

заповед на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра-гр. София № РД-16-6 от 20 юли 2017 год., обн. в държавен вестник бр.68/22.08.2017 г.

 

ПОЛСКИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ ПО ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДИСЕВИЦА, включващи : геодезическо заснемане на имоти, сгради и изработване на схеми на самостоятелните обекти, ЩЕ БЪДАТ ИЗВЪРШВАНИ по график, съобразно схемата за извършване на геодезическо заснемане, обявен в сградата на кметството и сградата на СГКК – гр.Плевен. – от 07.03.2018 г. до 18.03.2018 г.

 

На основание на чл.38 от ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР собственикът или носителя на друго вещно право е длъжен

 1. Да осигури свобосен достъп в имота за извършване на работите по кадастъра;
 2. (изм.-ДВ,бр.49 от 2014г.) Да означи с трайни знаци границите на имота в съответствие с акта, установяващ правото на собственост или друго вещно право и да опазва знаците от унищожаване;
 3. (изм.-ДВ,бр.29 от 2006 г.,доп.-ДВ,бр.49 от 2014г.) Да представи на служител от Службата по геодезия картография и кадастър или на лицето, определено със заповед по чл.35,ал.2 при поискване акт, удостоверяващ правата му върху имота, данни за адреса на недв.имот и др.

На подходящи места с публичен достъп и на сайта на АГКК http://www.cadastre.bg е обявен конкретен график за извършване дейности по кадастъра.

 

ВАЖНО! За гражданите, които нямат възможност да представят своите документи в обявените графици:

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ –от март 2018 г. до април 2018 г. в работно време,както следва:

Хартиени копия: кметство с. Дисевица

Електронни копия на e-mail: Beglej@cadastre.bg

Телефон за контакти : 0899837394 – инж. Юлиан Тошков 

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ИМОТА СИ! УВЕДОМЕТЕ И СЪСЕДИТЕ СИ!

Процесът по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри е БЕЗПЛАТЕН!

ГРАФИК

 

РАЙОН

ДЕН(участък)

Дата на извършване на геодезическите измервания

ОПИСАНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНА

( НОМЕР НА КВАРТАЛА ПО РЕГУЛАЦИЯ)

РАЙОН 101

1 ден,участък 1

07.03.2018 г.

районът затворен между ул. „ІХ септември”, ул. „Безимена”и края на регулацията  -  (квартали част от 67 и 89)

РАЙОН 101

1 ден,участък 2

08.03.2018 г.

районът затворен между ул. „ІХ септември”, ул. „Х конгрес”, ул. „Иван Вазов” и края на регулацията  -  (квартал - част от 67)

РАЙОН 101

1 ден,участък 3

09.03.2018 г.

районът затворен между ул. „Безимена”, ул. „ІХ септември”, ул. „Васил Костов и ново шосе  -  (квартал 81 и 88)

РАЙОН 101

1 ден,участък 4

10.03.2018 г.

районът затворен между ул. „ІХ септември”, ул. „Х конгрес”, ул. „Иван Вазов” и ул. „Кирил и Методий”  -  (квартал 83 и 87)

РАЙОН 101

1 ден,участък 5

11.03.2018 г.

районът затворен между новото шосе, края на регулацията на север и запад и ул. „Стефан Караджа  -  (квартали 79, 80 и 83)

РАЙОН 101

1 ден,участък 6

12.03.2018 г.

районът затворен между ул. „ІХ септември”, ул. „Стефан Караджа”, края на регулацията и  ул. „Никола Й.Вапцаров”  -  (квартали 72, 77 и 771)

РАЙОН 101

1 ден,участък 7

13.02.2018 г.

районът затворен между ул. „Васил Костов”, ул. „Кирчо Христов”, ул. „Георги Томов” и ул. „ІХ септември”  -  (квартал 75)

РАЙОН 101

1 ден,участък 8

14.03.2018 г.

районът затворен между ул. „Васил Костов”, ул. „Кирчо Христов”, ул. „Георги Томов” и ул. „Иван Вазов”  -  (квартал 74)

РАЙОН 101

1 ден,участък 9

15.03.2018 г.

районът затворен между ул. „Васил Костов”, ул. „ІХ септември”, ул. „Кирил и Методий” ул. „Иван Вазов”, края на регулацията, ул. „Георги Томов” и ул. „Иван Вазов”  -  (квартали - част от 67 и 82)

РАЙОН 101

1 ден,участък 10

16.03.2018 г.

районът затворен между ул. „Георги Томов”, ул. „ІХ септември”, ул. „Московска”  и края на регулацията  -  (квартал - част от 67)

РАЙОН 101

1 ден,участък 11

17.03.2018 г.

районът затворен между ул. „Никола Й.Вапцаров”, ул. „ІХ септември”, ул. „Вилиско” и края на регулацията  -  (квартали 65 и 76)

РАЙОН 101

1 ден,участък 12

18.03.2018 г.

районът затворен между ул. „Вилиско”, ул. „ІХ септември”, и края на регулацията  -  (квартали 61, 62 и 63)

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА

ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КЪРТОЖАБЕНЕ 

заповед на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра-гр. София № РД-16-6 от 20 юли 2017 год., обн. в държавен вестник бр.68/22.08.2017 г.

 

ПОЛСКИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ ПО ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КЪРТОЖАБЕНЕ, включващи : геодезическо заснемане на имоти, сгради и изработване на схеми на самостоятелните обекти, ЩЕ БЪДАТ ИЗВЪРШВАНИ по график, съобразно схемата за извършване на геодезическо заснемане, обявен в сградата на кметството и сградата на СГКК – гр.Плевен. – от 12.03.2018 г. до 15.03.2018 г.

 

На основание на чл.38 от ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР собственикът или носителя на друго вещно право е длъжен

 1. Да осигури свобосен достъп в имота за извършване на работите по кадастъра;
 2. (изм.-ДВ,бр.49 от 2014г.) Да означи с трайни знаци границите на имота в съответствие с акта, установяващ правото на собственост или друго вещно право и да опазва знаците от унищожаване;
 3. (изм.-ДВ,бр.29 от 2006 г.,доп.-ДВ,бр.49 от 2014г.) Да представи на служител от Службата по геодезия картография и кадастър или на лицето, определено със заповед по чл.35,ал.2 при поискване акт, удостоверяващ правата му върху имота, данни за адреса на недв.имот и др.

На подходящи места с публичен достъп и на сайта на АГКК http://www.cadastre.bg е обявен конкретен график за извършване дейности по кадастъра.

 

ВАЖНО! За гражданите, които нямат възможност да представят своите документи в обявените графици:

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ –от март 2018 г. до май 2018 г. в работно време,както следва:

Хартиени копия: Община с. Къртожабене 

Електронни копия на e-mail: Beglej@cadastre.bg

Телефон за контакти : 0898694220 – инж. Мирослав Димитров

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ИМОТА СИ! УВЕДОМЕТЕ И СЪСЕДИТЕ СИ!

Процесът по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри е БЕЗПЛАТЕН!

ГРАФИК

 

РАЙОН

Дата на извършване на геодезическите измервания

ОПИСАНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНА

( НОМЕР НА КВАРТАЛА ПО РЕГУЛАЦИЯ)

РАЙОН 101

12.03.2018 г.

Района заключен между ул. „Георги Димитров“, ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Гурко“ и на север земеделски земи, съгласно схемата (кварттали 1а, 1, 3, 4, 5, 8).

РАЙОН 101

15.03.2018 г.

Района заключен между ул. „Георги Димитров“, ул. „Калоян“, р. „Чернелка“, ул. „Огнеборец“ и на запад земеделски земи, съгласно схемата (кварали 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23).

РАЙОН 101

13.03.2018 г.

Района заключен между ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Студенец“, ул. „Орлица“ и на изток земеделски земи, съгласно схемата (квартали 10, 11, 16).

РАЙОН 101

14.03.2018 г.

Района заключен между ул. „Орлица“, ул. „Раковски“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Радецки“ на изок и на юг земеделски земи, съгласно схемата (квартали 17, 17а, 18, 18а, 19, 20).

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА

ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КЪШИН 

заповед на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра-гр. София № РД-16-6 от 20 юли 2017 год., обн. в държавен вестник бр.68/22.08.2017 г.

 

ПОЛСКИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ ПО ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КЪШИН, включващи : геодезическо заснемане на имоти, сгради и изработване на схеми на самостоятелните обекти, ЩЕ БЪДАТ ИЗВЪРШВАНИ по график, съобразно схемата за извършване на геодезическо заснемане, обявен в сградата на кметството и сградата на СГКК – гр.Плевен. – от 19.03.2018 г. до 24.03.2018 г.

 

На основание на чл.38 от ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР собственикът или носителя на друго вещно право е длъжен

 1. Да осигури свобосен достъп в имота за извършване на работите по кадастъра;
 2. (изм.-ДВ,бр.49 от 2014г.) Да означи с трайни знаци границите на имота в съответствие с акта, установяващ правото на собственост или друго вещно право и да опазва знаците от унищожаване;
 3. (изм.-ДВ,бр.29 от 2006 г.,доп.-ДВ,бр.49 от 2014г.) Да представи на служител от Службата по геодезия картография и кадастър или на лицето, определено със заповед по чл.35,ал.2 при поискване акт, удостоверяващ правата му върху имота, данни за адреса на недв.имот и др.

На подходящи места с публичен достъп и на сайта на АГКК http://www.cadastre.bg е обявен конкретен график за извършване дейности по кадастъра.

 

ВАЖНО! За гражданите, които нямат възможност да представят своите документи в обявените графици:

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ –от март 2018 г. до май 2018 г. в работно време,както следва:

Хартиени копия: Община с. Къшин

Електронни копия на e-mail: Beglej@cadastre.bg

Телефон за контакти : 0898694220 – инж. Мирослав Димитров 

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ИМОТА СИ! УВЕДОМЕТЕ И СЪСЕДИТЕ СИ!

Процесът по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри е БЕЗПЛАТЕН!

ГРАФИК

 

РАЙОН

Дата на извършване на геодезическите измервания

ОПИСАНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНА

( НОМЕР НА КВАРТАЛА ПО РЕГУЛАЦИЯ)

РАЙОН 101

19.03.2018 г.

Района заключен между ул. „Рудозем“, ул. „Юри Гагарин“, ул. „Г. С. Раковски“, и на север земеделски земи, съгласно схемата
(квартали 4, 3, 39)

РАЙОН 101

20.03.2018 г.

Района заключен между ул. „Юри Гагарин“, ул. „Аврова“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „Рудозем“, и от север и запад земеделски земи, съгласно схемата (квартали 5, 6, 7)

РАЙОН 101

22.03.2018 г.

Района заключен между ул. „Г. С. Раковски“, ул. „Юри Гагарин“,
ул. „Аврова“, ул. „ Преслав“,  съгласно схемата ( квартали  1, 2, 8, 18)

РАЙОН 101

23.03.2018 г.

Района заключен между ул. „Кирил и Методий“, ул. „Преслав“,
ул. „Етрополе“, на запад земеделски земи, съгласно схемата (квартали 17, 21, 22, 40)

РАЙОН 101

21.03.2018 г.

Района заключен между ул. „ Г. С. Раковски“, ул. „В. Друмев“,
ул. „Юри Гагарин“, от изток земеделски земи, съгласно схемата (квартали 19, 36, 37)

РАЙОН 101

24.03.2018 г.

Района заключен между ул. „Юри Гагарин“, ул. „Преслав“,
ул. „Етрополе“, от юг земеделски земи, съгласно схемата (квартали 20, 23, 24, 25, 26)

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА

ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЛАСКАР 

заповед на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра-гр. София № РД-16-6 от 20 юли 2017 год., обн. в държавен вестник бр.68/22.08.2017 г.

 

ПОЛСКИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ ПО ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЛАСКАР, включващи : геодезическо заснемане на имоти, сгради и изработване на схеми на самостоятелните обекти, ЩЕ БЪДАТ ИЗВЪРШВАНИ по график, съобразно схемата за извършване на геодезическо заснемане, обявен в сградата на кметството и сградата на СГКК – гр.Плевен. – от 06.03.2018 г. до 23.03 .2018 г.

 

На основание на чл.38 от ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР собственикът или носителя на друго вещно право е длъжен

 1. Да осигури свобосен достъп в имота за извършване на работите по кадастъра;
 2. (изм.-ДВ,бр.49 от 2014г.) Да означи с трайни знаци границите на имота в съответствие с акта, установяващ правото на собственост или друго вещно право и да опазва знаците от унищожаване;
 3. (изм.-ДВ,бр.29 от 2006 г.,доп.-ДВ,бр.49 от 2014г.) Да представи на служител от Службата по геодезия картография и кадастър или на лицето, определено със заповед по чл.35,ал.2 при поискване акт, удостоверяващ правата му върху имота, данни за адреса на недв.имот и др.

На подходящи места с публичен достъп и на сайта на АГКК http://www.cadastre.bg е обявен конкретен график за извършване дейности по кадастъра.

 

ВАЖНО! За гражданите, които нямат възможност да представят своите документи в обявените графици:

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ – от март 2018 г. до май 2018 г. в работно време,както следва:

Хартиени копия: Община с. Ласкар

Електронни копия на e-mail: Beglej@cadastre.bg

Телефон за контакти : 0898694220 – инж. Мирослав Димитров 

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ИМОТА СИ! УВЕДОМЕТЕ И СЪСЕДИТЕ СИ!

Процесът по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри е БЕЗПЛАТЕН!


ГРАФИК

 

РАЙОН

Дата на извършване на геодезическите измервания

ОПИСАНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНА

( НОМЕР НА КВАРТАЛА ПО РЕГУЛАЦИЯ)

РАЙОН 101

06-10.03.2018 г

Района между ул. „Ласкар“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Г. С. Раковски“ и на север земеделски земи, съгласно схемата (квартали 5, 6, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13).

РАЙОН 101

12-15.03.2018 г

Района между ул. „Г. С. Раковски“, ул. „Ласкар“  и на запад земеделски земи, съгласно схемата (квартали 2, 3, 4, 20, 24, 36, 37, 39).

РАЙОН 101

21-23.03.2018 г

Района между ул. „Ласкар“, ул. „Панагюрище“ и на юг земеделски земи, съгласно схемата (квартали 34, 41, 42).

РАЙОН 101

16-20.03.2018 г

Района между ул. „Васил Левски“, ул. „Юрий Гагарин“, „Панагюрище“ и на изток земеделски земи, съгласно схемата (квартали 21, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 31А, 33, 43).

СЪОБЩЕНИЕ

 

ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА

ЗЕМЛИЩЕТО НА С. НИКОЛАЕВО 

заповед на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра-гр. София № РД-16-6 от 20 юли 2017 год., обн. в държавен вестник бр.68/22.08.2017 г.

 

ПОЛСКИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ ПО ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ЗЕМЛИЩЕТО НА С. НИКОЛАЕВО, включващи : геодезическо заснемане на имоти, сгради и изработване на схеми на самостоятелните обекти, ЩЕ БЪДАТ ИЗВЪРШВАНИ по график, съобразно схемата за извършване на геодезическо заснемане, обявен в сградата на кметството и сградата на СГКК – гр.Плевен. – от 26.03.2018 г. до 24.05.2018 г.

 

На основание на чл.38 от ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР собственикът или носителя на друго вещно право е длъжен

 1. Да осигури свобосен достъп в имота за извършване на работите по кадастъра;
 2. (изм.-ДВ,бр.49 от 2014г.) Да означи с трайни знаци границите на имота в съответствие с акта, установяващ правото на собственост или друго вещно право и да опазва знаците от унищожаване;
 3. (изм.-ДВ,бр.29 от 2006 г.,доп.-ДВ,бр.49 от 2014г.) Да представи на служител от Службата по геодезия картография и кадастър или на лицето, определено със заповед по чл.35,ал.2 при поискване акт, удостоверяващ правата му върху имота, данни за адреса на недв.имот и др.

На подходящи места с публичен достъп и на сайта на АГКК http://www.cadastre.bg е обявен конкретен график за извършване дейности по кадастъра.

 

ВАЖНО! За гражданите, които нямат възможност да представят своите документи в обявените графици:

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ –от март 2018 г. до май 2018 г. в работно време,както следва:

Хартиени копия: Община с. Николаево

Електронни копия на e-mail: Beglej@cadastre.bg

Телефон за контакти : 0898694220 – инж. Мирослав Димитров 

 

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ИМОТА СИ! УВЕДОМЕТЕ И СЪСЕДИТЕ СИ!

Процесът по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри е БЕЗПЛАТЕН!


ГРАФИК

 

РАЙОН

Дата на извършване на геодезическите измервания

ОПИСАНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНА

( НОМЕР НА КВАРТАЛА ПО РЕГУЛАЦИЯ)

РАЙОН 201

26-28.03.2018 г

Района заключен между ул. „Георги Димитров“, ул. „Васил Левски“ и на север земеделски земи, съгласно схемата (квартал 16, 17, 18, 19).

РАЙОН 201

29.03-03.04.2018 г

Района заключен между ул. Георги Димитров“, ул. „Васил Левски“, на запад и юг земеделски земи, съгласно схемата (квартал 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 23А).

РАЙОН 201

04-05.04.2018 г

Района заключен между ул. „Георги Димитров“, ул. „Христо Ботев“ на север и на изток земеделски земи, съгласно схемата (квартал 20, 21, 25, 25А, 28, 31).

РАЙОН 201

06-09.04.2018 г

Района заключен между ул. „Ив. Вазов“, ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Пирин“ на север и на изток земеделски земи, съгласно схемата (квартал 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 41Б, 42, 43, 44, 46, 47, 48).

РАЙОН 201

10-13.04.2018 г

Района заключен между ул. „Георги Димитров“, ул. „Любен Каравелов“ и на запад земеделски земи, съгласно схемата (квартал 3, 4, 5, 6).

РАЙОН 201

16-19.04.2018 г

Района заключен между ул. „Христо Ботев“, ул. „Георги Димитров“ и  на изток земеделски земи, съгласно схемата (квартал 1, 2, 24, 35, 52, 53, 54).

РАЙОН 201

20-26.04.2018 г

Района обхваща ул. „Любен Каравелов“ и на запад земеделски земи, съгласно схема (квартал 7, 63, 64).

РАЙОН 201

27.04-03.05.2018 г

Района обхваща ул. „Георги Димитров“ и на изток земеделски земи, съгласно схемата (квартал 55, 59, 60, 61, 62).

РАЙОН 201

04-09.05.2018 г

Района заключен между ул. „Георги Димитров“, ул. „Руен“, ул. „Любен Каравелов“, съгласно схема (квартал 65, 66, 67).

РАЙОН 201

10-14.05.2018 г

Района заключен между ул. „Любен Каравелов“, ул. „Георги Бенковски“, ул. „Дунав“, на запад и на юг земеделски земи, съгласно схемата (квартал 77, 79, 80, 81, 83, 84, 85).

РАЙОН 201

15-18.05.2018 г

Района заключен между ул. „Руен“, ул. „Георги Димитров“, ул. „Плевен“, ул. „Дунав“, ул. „Любен Каравелов“, съгласно схемата (квартал 69, 70, 70А, 71, 71А, 86, 87, 91)

РАЙОН 201

20-24.05.2018 г

Района обхваща ул. „Георги Димитров“, ул. „Комсомолска“, на изток и на юг земеделски земи, съгласно схемата (квартал 68, 88, 89, 90, 90А, 92, 93)

СЪОБЩЕНИЕ

 

ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА

ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ТОДОРОВО 

заповед на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра-гр. София № РД-16-6 от 20 юли 2017 год., обн. в държавен вестник бр.68/22.08.2017 г.

 

ПОЛСКИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ ПО ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ТОДОРОВО, включващи : геодезическо заснемане на имоти, сгради и изработване на схеми на самостоятелните обекти, ЩЕ БЪДАТ ИЗВЪРШВАНИ по график, съобразно схемата за извършване на геодезическо заснемане, обявен в сградата на кметството и сградата на СГКК – гр.Плевен. – от 19.03.2018 г. до 31.03.2018 г.

 

На основание на чл.38 от ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР собственикът или носителя на друго вещно право е длъжен

 1. Да осигури свобосен достъп в имота за извършване на работите по кадастъра;
 2. (изм.-ДВ,бр.49 от 2014г.) Да означи с трайни знаци границите на имота в съответствие с акта, установяващ правото на собственост или друго вещно право и да опазва знаците от унищожаване;
 3. (изм.-ДВ,бр.29 от 2006 г.,доп.-ДВ,бр.49 от 2014г.) Да представи на служител от Службата по геодезия картография и кадастър или на лицето, определено със заповед по чл.35,ал.2 при поискване акт, удостоверяващ правата му върху имота, данни за адреса на недв.имот и др.

На подходящи места с публичен достъп и на сайта на АГКК http://www.cadastre.bg е обявен конкретен график за извършване дейности по кадастъра. 

ВАЖНО! За гражданите, които нямат възможност да представят своите документи в обявените графици:

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ –от март 2018 г. до април 2018 г. в работно време,както следва:

Хартиени копия: кметство с. Търнене

Електронни копия на e-mail: Beglej@cadastre.bg

Телефон за контакти : 0899837394 – инж. Юлиан Тошков 

 

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ИМОТА СИ! УВЕДОМЕТЕ И СЪСЕДИТЕ СИ!

Процесът по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри е БЕЗПЛАТЕН!

ГРАФИК

  

РАЙОН

ДЕН(участък)

Дата на извършване на геодезическите измервания

ОПИСАНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНА

( НОМЕР НА КВАРТАЛА ПО РЕГУЛАЦИЯ)

РАЙОН 501

1 ден,участък 1

19.03.2018 г.

районът затворен между ул. „Рила”, ул. „Шипка”и Учин дол  -  (квартал 34)

РАЙОН 501

1 ден,участък 2

20.03.2018 г.

районът затворен между ул. „Рила”, ул. „Отец Паисий”, ул. „Юнско въстание” и ул. „Стара планина”  -  (квартал 26)

РАЙОН 501

1 ден,участък 3

21.03.2018 г.

районът затворен между ул. „Стара планина ”, ул. „Юнско въстание”, ул. „Отец Паисий” , ул. „Сторгозия”, ул. „П.Д.Костов” и Учин дол  -  (квартали 28 и 29)

РАЙОН 501

1 ден,участък 4

22.03.2018 г.

районът затворен между ул. „П.Д.Костов”, ул. „Сторгозия”, ул. „Отец Паисий” , ул. „Ген.Скобелев” и ул. „Стара планина”  -  (квартали 27 и 190)

РАЙОН 501

1 ден,участък 5

23.03.2018 г.

районът затворен между ул. „Отец Паисий”, ул. „Дунав”, ул. „Сторгозия” и ул. „Ген.Скобелев”  -  (квартали 17 и 18)

РАЙОН 501

1 ден,участък 6

24.03.2018 г.

районът затворен между ул. „Сторгозия”, ул. „Дунав”, Учин дол, ул. „П.Д.Костов”, ул. „Стара планина” и ул. „Ген.Скобелев”  -  (квартали 10, 16, 19 и 21)

РАЙОН 501

1 ден,участък 7

25.02.2018 г.

районът затворен между Учин дол , пл. Възраждане, ул. „Александър Стамболийски”, ул. „К.Христов”, ул. „Крали Марко” и ул. „Иван Вазов”  -  (квартали 31, 32, 33 и 310)

РАЙОН 501

1 ден,участък 8

26.03.2018 г.

районът затворен между края на регулацията на запад , ул. „Иван Вазов”, ул. „Крали Марко”  ул. „К.Христов”, ул. „Александър Стамболийски”, ул. „Георги Бенковски” и ул. „Г. Бешков”  -  (квартали 40, 45, 46 и 47)

РАЙОН 501

1 ден,участък 9

27.03.2018 г.

районът затворен между края на регулацията от юг, ул. „Г. Бешков”, ул. „Георги Бенковски”, ул. „Стефан Караджа”, ул. „Шейново” и ул. „Кирил и Методий”  -  (квартали 48, 49, 51 и 52)

РАЙОН 501

1 ден,участък 10

28.03.2018 г.

районът затворен между ул. „Георги Бенковски”, ул. „Александър Стамболийски”, пл. Възраждане, ул. „Баба Тонка”, ул. „Панайот Волов”  ул. „Шейново” и ул. „Стефан Караджа”  -  (квартали 1, 2 и 50)

РАЙОН 501

1 ден,участък 11

29.03.2018 г.

районът затворен между ул. „св.св.Кирил и Методий”, ул. „Панайот Волов”, ул. „Христо Ботев” и ул. „Дунав”  -  (квартали 3, 4 и 400)

РАЙОН 501

1 ден,участък 12

30.03.2018 г.

районът затворен между ул. „Христо Ботев”, ул. „Панайот Волов”, ул. „Баба Тонка”, ул. „Васил Левски”, ул. „Панайот Волов” ”, ул. „Витоша” и ”, ул. „Дунав”  -  (квартали 5, 6 и 13)

РАЙОН 501

1 ден,участък 13

31.03.2018 г.

районът затворен между Учин дол, пл. „Възраждане”, ул. „Васил Левски”, ул. „Панайот Волов”, ул. „Витоша”и ул. „Дунав”  -  (квартали 7, 8 и 9)

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА

ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ТЪРНЕНЕ 

заповед на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра-гр. София № РД-16-6 от 20 юли 2017 год., обн. в държавен вестник бр.68/22.08.2017 г.

 

ПОЛСКИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ ПО ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ТЪРНЕНЕ, включващи : геодезическо заснемане на имоти, сгради и изработване на схеми на самостоятелните обекти, ЩЕ БЪДАТ ИЗВЪРШВАНИ по график, съобразно схемата за извършване на геодезическо заснемане, обявен в сградата на кметството и сградата на СГКК – гр.Плевен. – от 07.03.2018 г. до 22.03.2018 г.

 

На основание на чл.38 от ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР собственикът или носителя на друго вещно право е длъжен

 1. Да осигури свобосен достъп в имота за извършване на работите по кадастъра;
 2. (изм.-ДВ,бр.49 от 2014г.) Да означи с трайни знаци границите на имота в съответствие с акта, установяващ правото на собственост или друго вещно право и да опазва знаците от унищожаване;
 3. (изм.-ДВ,бр.29 от 2006 г.,доп.-ДВ,бр.49 от 2014г.) Да представи на служител от Службата по геодезия картография и кадастър или на лицето, определено със заповед по чл.35,ал.2 при поискване акт, удостоверяващ правата му върху имота, данни за адреса на недв.имот и др.

На подходящи места с публичен достъп и на сайта на АГКК http://www.cadastre.bg е обявен конкретен график за извършване дейности по кадастъра.

 

ВАЖНО! За гражданите, които нямат възможност да представят своите документи в обявените графици:

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ –от март 2018 г. до април 2018 г. в работно време,както следва:

Хартиени копия: кметство с. Търнене

Електронни копия на e-mail: Beglej@cadastre.bg

Телефон за контакти : 0899837394 – инж. Юлиан Тошков 

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ИМОТА СИ! УВЕДОМЕТЕ И СЪСЕДИТЕ СИ!

Процесът по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри е БЕЗПЛАТЕН!


ГРАФИК 

 

РАЙОН

ДЕН(участък)

Дата на извършване на геодезическите измервания

ОПИСАНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНА

( НОМЕР НА КВАРТАЛА ПО РЕГУЛАЦИЯ)

РАЙОН 311

1 ден,участък 1

07.03.2018 г.

районът затворен между ул. „Опълченска”, ул. „Филип Тотю”и гората  -  (квартали 13 и 67)

РАЙОН 311

1 ден,участък 2

08.03.2018 г.

районът затворен между ул. „Опълченска”, река Чернелка и края на регулацията  -  (квартали 7,8 и 61)

РАЙОН 311

1 ден,участък 3

09.03.2018 г.

районът затворен между ул. „Опълченска”, ул. „Филип Тотю”, ул. „Найден Рачев”, ул. „Страцин”, ул.”Юрий Гагарин”, ул.”Васил Априлов” и река Чернелка  -  (квартал 14, 15 и 141)

РАЙОН 311

1 ден,участък 4

10.03.2018 г.

районът затворен между ул. „Найден Рачев”, ул. „Страцин”,ул. „Юрий Гагарин” , ул.”Васил Априлов”, ул. „Опълченска” и река Чернелка    -  (квартали 17 и 21)

РАЙОН 311

1 ден,участък 5

11.03.2018 г.

районът затворен между ул. „Найден Рачев”, гробището и края на регулацията на изток  -  (квартали 16 и 20)

РАЙОН 311

1 ден,участък 6

12.03.2018 г.

районът затворен между ул. „Христо Ботев”, ул. „ХІ конгрес” и река Чернелка  -  (квартал 21)

РАЙОН 311

1 ден,участък 7

13.02.2018 г.

районът затворен между река Чернелка, училището и края на регулацията  -  (квартал 6)

РАЙОН 311

1 ден,участък 8

14.03.2018 г.

районът затворен между река Чернелка, училището, края на регулацията, ул.Вит, ул. „Върбишка”, ул. „Лато Лачев” и ул. Иван Митов  -  (квартали 23 и 30)

РАЙОН 311

1 ден,участък 9

15.03.2018 г.

районът затворен между ул. „Христо Ботев”, ул. „ХІ конгрес” и ул. „Иван Митов”  -  (квартал 22)

РАЙОН 311

1 ден,участък 10

16.03.2018 г.

районът затворен между ул. „ХІ конгрес”, ул. „Безимена”,ул. „Иван Митов”, ул. „Лато Лачев”, ул. „Христо Ботев”, ул. „Чернелка” и края на регулацията  -  (квартали 34, 35, 36 и 361)

РАЙОН 311

1 ден,участък 11

17.03.2018 г.

районът затворен между ул. „Върбишка”, ул. „Вит и края на регулацията  -  (квартали 25, 28 и 29)

РАЙОН 311

1 ден,участък 12

18.03.2018 г.

районът затворен между ул. „Върбишка, ул. „Лато Лачев”, ул. „Безимена” и края на регулацията  -  (квартали 31, 32, 33 и39)

РАЙОН 311

1 ден,участък 13

19.03.2018 г.

районът затворен между ул. „Лато Лачев”, ул. „Христо Ботев”, ул. „Хаджи Димитър” и  ул. „Безимена  - (квартали 38, 41 и 42)

РАЙОН 311

1 ден,участък 14

20.03.2018 г.

районът затворен между ул. „Чернелка”, ул. „Хаджи Димитър” и ул. „Христо Ботев” - (квартали 44 и45)

РАЙОН 311

1 ден,участък 15

21.03.2018 г.

районът затворен между ул. „Христо Ботев”, ул. „Хаджи Димитър”, ул. „Освобождение” и ул. „Клюнка” - (квартали 47, 48,и 49)

РАЙОН 311

1 ден,участък 16

22.03.2018 г.

районът затворен между ул. „Чернелка”, края на регулацията, ул. „Клюнка”, ул. „Освобождение” и ул. „Хаджи Димитър” - (квартали 46, 50, 461 и 501)

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА

ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЯСЕН 

заповед на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра-гр. София № РД-16-6 от 20 юли 2017 год., обн. в държавен вестник бр.68/22.08.2017 г.

 

ПОЛСКИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ ПО ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЯСЕН, включващи : геодезическо заснемане на имоти, сгради и изработване на схеми на самостоятелните обекти, ЩЕ БЪДАТ ИЗВЪРШВАНИ по график, съобразно схемата за извършване на геодезическо заснемане, обявен в сградата на кметството и сградата на СГКК – гр.Плевен. – от 11.03.2018 г. до 05.04.2018 г.

 

На основание на чл.38 от ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР собственикът или носителя на друго вещно право е длъжен

 1. Да осигури свобосен достъп в имота за извършване на работите по кадастъра;
 2. (изм.-ДВ,бр.49 от 2014г.) Да означи с трайни знаци границите на имота в съответствие с акта, установяващ правото на собственост или друго вещно право и да опазва знаците от унищожаване;
 3. (изм.-ДВ,бр.29 от 2006 г.,доп.-ДВ,бр.49 от 2014г.) Да представи на служител от Службата по геодезия картография и кадастър или на лицето, определено със заповед по чл.35,ал.2 при поискване акт, удостоверяващ правата му върху имота, данни за адреса на недв.имот и др.

На подходящи места с публичен достъп и на сайта на АГКК http://www.cadastre.bg е обявен конкретен график за извършване дейности по кадастъра. 

ВАЖНО! За гражданите, които нямат възможност да представят своите документи в обявените графици:

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ –от март 2018 г. до май 2018 г. в работно време,както следва:

Хартиени копия: Община с. Ясен

Електронни копия на e-mail: Beglej@cadastre.bg

Телефон за контакти : 0878 852 606 – инж. Любка Делийска 

 

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ИМОТА СИ! УВЕДОМЕТЕ И СЪСЕДИТЕ СИ!

Процесът по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри е БЕЗПЛАТЕН!

СЪОБЩЕНИЕ

 

ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА

ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БОХОТ 

заповед на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра-гр. София № РД-16-6 от 20 юли 2017 год., обн. в държавен вестник бр.68/22.08.2017 г.

 

ПОЛСКИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ ПО ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БОХОТ, включващи : геодезическо заснемане на имоти, сгради и изработване на схеми на самостоятелните обекти, ЩЕ БЪДАТ ИЗВЪРШВАНИ по график, съобразно схемата за извършване на геодезическо заснемане, обявен в сградата на кметството и сградата на СГКК – гр.Плевен. – от 11.04.2018 г. до 12.05.2018 г.

 

На основание на чл.38 от ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР собственикът или носителя на друго вещно право е длъжен

 1. Да осигури свобосен достъп в имота за извършване на работите по кадастъра;
 2. (изм.-ДВ,бр.49 от 2014г.) Да означи с трайни знаци границите на имота в съответствие с акта, установяващ правото на собственост или друго вещно право и да опазва знаците от унищожаване;
 3. (изм.-ДВ,бр.29 от 2006 г.,доп.-ДВ,бр.49 от 2014г.) Да представи на служител от Службата по геодезия картография и кадастър или на лицето, определено със заповед по чл.35,ал.2 при поискване акт, удостоверяващ правата му върху имота, данни за адреса на недв.имот и др.

На подходящи места с публичен достъп и на сайта на АГКК http://www.cadastre.bg е обявен конкретен график за извършване дейности по кадастъра. 

ВАЖНО! За гражданите, които нямат възможност да представят своите документи в обявените графици:

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ –от март 2018 г. до май 2018 г. в работно време,както следва:

Хартиени копия: кметство с. Бохот

Електронни копия на e-mail: Beglej@cadastre.bg

Телефон за контакти : 0899837394 – инж. Юлиан Тошков 

 

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ИМОТА СИ! УВЕДОМЕТЕ И СЪСЕДИТЕ СИ!

Процесът по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри е БЕЗПЛАТЕН!


ГРАФИК 

 

РАЙОН

ДЕН(участък)

Дата на извършване на геодезическите измервания

ОПИСАНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНА

( НОМЕР НА КВАРТАЛА ПО РЕГУЛАЦИЯ)

РАЙОН 211

1 ден,участък 1

11.04.2018 г.

районът затворен между ул. „Искър”, шосе за с. Тученица и края на регулацията от север и северозапад  -  (квартал 89)

РАЙОН 211

1 ден,участък 2

12.04.2018 г.

районът затворен между ул. „Искър”, шосе за с. Тученица и края на регулацията от север, североизток и изток  -  (квартали 96, 98, 100 и 101)

РАЙОН 211

1 ден,участък 3

13.04.2018 г.

районът затворен между ул. „Ал. Стамболийски”, ул. „Никола Вапцаров”, ул. „Васил Тополски, дере и края на регулацията от запад  -  (квартали 81, 82 и 87)

РАЙОН 211

1 ден,участък 4

14.04.2018 г.

районът затворен между ул. „Ал. Стамболийски”, ул. „Никола Вапцаров” и ул. „Иван Вазов”  -  (квартали 70 и 71)

РАЙОН 211

1 ден,участък 5

15.04.2018 г.

районът затворен между ул. „Дунав”, ул. „Петко Петков” и ул. „Иван Вазов  -  (квартали 66, 67 и 68)

РАЙОН 211

1 ден,участък 6

16.04.2018 г.

районът затворен между ул. „Дунав”, ул. „ Стара планина”, дере и ул. „Петко Петков”  -  (северна част от квартал 5 и квартал 64)

РАЙОН 211

1 ден,участък 7

17.04.2018 г.

районът затворен между ул. „Дунав”, ул. „ Стара планина”, дере и ул. „Бачо Киро”  -  (квартали 8-северна част и 61)

РАЙОН 211

1 ден,участък 8

18.04.2018 г.

районът затворен между ул. „Петко Петков”, ул. „Бачо Киро” и края на регулацията от север и запад  -  (квартали 10, 11 и 12)

РАЙОН 211

1 ден,участък 9

19.04.2018 г.

районът затворен между ул. „Георги Бенковски”, ул. „Ал. Стамболийски”, ул. „Бачо Киро”, ул. „Петко Петков” и края на регулацията от изток  -  (квартали 9, 14 и 114)

РАЙОН 211

1 ден,участък 10

20.04.2018 г.

районът затворен между ул. „Георги Бенковски”, бул. „Никола Петков”, ул. „Юрий Гагарин” и края на регулацията от изток  -  (квартали 15, 19, 20 и 59)

РАЙОН 211

1 ден,участък 11

21.04.2018 г.

районът затворен между бул. „Никола Петков”, ул. „Шаранков” и ул. „Васил Левски  -  (квартали 7 и 22)

РАЙОН 211

1 ден,участък 12

22.04.2018 г.

районът затворен между дере, ул. „Бачо Киро”, ул. „Ал. Стамболийски” и ул. „Петко Петков” -  (квартали 5-южна част и 8-южна част)

РАЙОН 211

1 ден,участък 13

23.04.2018 г.

районът затворен между  ул. „Ал. Стамболийски”, ул. „Любен Каравелов”, ул. „Васил Левски” и ул. „Шаранков” -  (квартали 1, 4, 6 и 25)

РАЙОН 211

1 ден,участък 14

24.04.2018 г.

районът затворен между  ул. „Иван Вазов”, ул. „Любен Каравелов”, ул. „Струма” и ул. „Васил Коларов” -  (квартали 28, 31 и 128)

РАЙОН 211

1 ден,участък 15

25.04.2018 г.

районът затворен между  ул. „Ал. Стамболийски”, ул. „Кацарски” и ул. „Никола Вапцаров” -  (квартали 69 и 73)

РАЙОН 211

1 ден,участък 16

26.04.2018 г.

районът затворен между  ул. „Ал. Стамболийски”, ул. „Никола Вапцаров”, ул. „Кацарски”, бул. „Христо Ботев” и регулацията от запад и югозапад -  (квартали 53, 74 и 75)

РАЙОН 211

1 ден,участък 17

27.04.2018 г.

районът затворен между  ул. „Кацарски”, бул. „Христо Ботев”, ул. „Осъм” и  ул. „Васил Коларов” -  (квартали 29 и 52)

РАЙОН 211

1 ден,участък 18

28.04.2018 г.

районът затворен между бул. „Христо Ботев”, ул. „Осъм”, ул. „Васил Коларов”, ул. „Струма” и регулацията от югозапад-  (квартали 50, 51 и 132)

РАЙОН 211

1 ден,участък 19

29.04.2018 г.

районът затворен между ул. „Струма”, ул. „Любен Каравелов” и регулацията от югозапад-  (квартали 32, 43 и 47)

РАЙОН 211

1 ден,участък 20

30.04.2018 г.

районът затворен между ул. „Любен Каравелов”, ул. „Васил Левски”, ул.”Мусала”, улицата между ул.”Васил Левски” и ул.„Стефан Караджа”, ул. „Васил Коларов”, бул.”Христо Ботев” и регулацията от югозапад-  (квартали 26, 44 и 45)

РАЙОН 211

1 ден,участък 21

01.05.2018 г.

районът затворен между ул.”Мусала”, ул. „Юрий Гагарин”, бул.”Христо Ботев”, ул. „Васил Коларов”, ул. „Любен Каравелов” и улицата между ул.”Васил Левски” и ул.„Стефан Караджа”  -  (квартали 27 и 35)

РАЙОН 211

1 ден,участък 22

02.05.2018 г.

районът затворен между ул.”Мусала”, ул.”Васил Левски”, ул. „Бузлуджа” и ул. „Юрий Гагарин”  -  (квартали 24 и 36)

РАЙОН 211

1 ден,участък 23

03.05.2018 г.

районът затворен между ул.”Васил Левски”, ул.”Шаранков”, ул. „Юрий Гагарин” и ул. „Бузлуджа”  -  (квартали 23 и 37)

 

РАЙОН 211

1 ден,участък 24

04.05.2018 г.

районът затворен между ул.”Васил Левски”, бул. „Никола Петков”, ул. „Хаджи Димитър” и ул. „Шаранков”  -  (квартали 21 и 38)

РАЙОН 211

1 ден,участък 25

09.05.2018 г.

районът затворен между ул. „Хаджи Димитър”, бул. „Никола Петков” и ул. „Шаранков”  -  (квартали 39 и 40)

РАЙОН 211

1 ден,участък 26

10.05.2018 г.

районът затворен между бул.”Христо Ботев”, ул. „Юрий Гагарин” и ул.”Шаранков”  -  (квартали 41 и 42)

РАЙОН 211

1 ден,участък 27

11.04.2018 г.

районът затворен между бул. „Никола Петков”, ул. „Юрий Гагарин” и регулацията на изток югоизток  -  (квартали 105, 106, 107 и 109)

РАЙОН 211

1 ден,участък 28

12.04.2018 г.

районът затворен между бул. „Христо Ботев”, улица, ул. „Шаранков” и регулацията на юг югозапад  -  (квартали 115,  и 116)

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА

ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БОХОТ 

заповед на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра-гр. София № РД-16-6 от 20 юли 2017 год., обн. в държавен вестник бр.68/22.08.2017 г.

 

ПОЛСКИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ ПО ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БОХОТ, включващи : геодезическо заснемане на имоти, сгради и изработване на схеми на самостоятелните обекти, ЩЕ БЪДАТ ИЗВЪРШВАНИ по график, съобразно схемата за извършване на геодезическо заснемане, обявен в сградата на кметството и сградата на СГКК – гр.Плевен. – от 11.04.2018 г. до 12.05.2018 г.

 

На основание на чл.38 от ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР собственикът или носителя на друго вещно право е длъжен

 1. Да осигури свобосен достъп в имота за извършване на работите по кадастъра;
 2. (изм.-ДВ,бр.49 от 2014г.) Да означи с трайни знаци границите на имота в съответствие с акта, установяващ правото на собственост или друго вещно право и да опазва знаците от унищожаване;
 3. (изм.-ДВ,бр.29 от 2006 г.,доп.-ДВ,бр.49 от 2014г.) Да представи на служител от Службата по геодезия картография и кадастър или на лицето, определено със заповед по чл.35,ал.2 при поискване акт, удостоверяващ правата му върху имота, данни за адреса на недв.имот и др.

На подходящи места с публичен достъп и на сайта на АГКК http://www.cadastre.bg е обявен конкретен график за извършване дейности по кадастъра. 

ВАЖНО! За гражданите, които нямат възможност да представят своите документи в обявените графици:

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ –от март 2018 г. до май 2018 г. в работно време,както следва:

Хартиени копия: кметство с. Бохот

Електронни копия на e-mail: Beglej@cadastre.bg

Телефон за контакти : 0899837394 – инж. Юлиан Тошков 

 

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ИМОТА СИ! УВЕДОМЕТЕ И СЪСЕДИТЕ СИ!

Процесът по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри е БЕЗПЛАТЕН! 

 

ГРАФИК 

 

РАЙОН

ДЕН(участък)

Дата на извършване на геодезическите измервания

ОПИСАНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНА

( НОМЕР НА КВАРТАЛА ПО РЕГУЛАЦИЯ)

РАЙОН 211

1 ден,участък 1

11.04.2018 г.

районът затворен между ул. „Искър”, шосе за с. Тученица и края на регулацията от север и северозапад  -  (квартал 89)

РАЙОН 211

1 ден,участък 2

12.04.2018 г.

районът затворен между ул. „Искър”, шосе за с. Тученица и края на регулацията от север, североизток и изток  -  (квартали 96, 98, 100 и 101)

РАЙОН 211

1 ден,участък 3

13.04.2018 г.

районът затворен между ул. „Ал. Стамболийски”, ул. „Никола Вапцаров”, ул. „Васил Тополски, дере и края на регулацията от запад  -  (квартали 81, 82 и 87)

РАЙОН 211

1 ден,участък 4

14.04.2018 г.

районът затворен между ул. „Ал. Стамболийски”, ул. „Никола Вапцаров” и ул. „Иван Вазов”  -  (квартали 70 и 71)

РАЙОН 211

1 ден,участък 5

15.04.2018 г.

районът затворен между ул. „Дунав”, ул. „Петко Петков” и ул. „Иван Вазов  -  (квартали 66, 67 и 68)

РАЙОН 211

1 ден,участък 6

16.04.2018 г.

районът затворен между ул. „Дунав”, ул. „ Стара планина”, дере и ул. „Петко Петков”  -  (северна част от квартал 5 и квартал 64)

РАЙОН 211

1 ден,участък 7

17.04.2018 г.

районът затворен между ул. „Дунав”, ул. „ Стара планина”, дере и ул. „Бачо Киро”  -  (квартали 8-северна част и 61)

РАЙОН 211

1 ден,участък 8

18.04.2018 г.

районът затворен между ул. „Петко Петков”, ул. „Бачо Киро” и края на регулацията от север и запад  -  (квартали 10, 11 и 12)

РАЙОН 211

1 ден,участък 9

19.04.2018 г.

районът затворен между ул. „Георги Бенковски”, ул. „Ал. Стамболийски”, ул. „Бачо Киро”, ул. „Петко Петков” и края на регулацията от изток  -  (квартали 9, 14 и 114)

РАЙОН 211

1 ден,участък 10

20.04.2018 г.

районът затворен между ул. „Георги Бенковски”, бул. „Никола Петков”, ул. „Юрий Гагарин” и края на регулацията от изток  -  (квартали 15, 19, 20 и 59)

РАЙОН 211

1 ден,участък 11

21.04.2018 г.

районът затворен между бул. „Никола Петков”, ул. „Шаранков” и ул. „Васил Левски  -  (квартали 7 и 22)

РАЙОН 211

1 ден,участък 12

22.04.2018 г.

районът затворен между дере, ул. „Бачо Киро”, ул. „Ал. Стамболийски” и ул. „Петко Петков” -  (квартали 5-южна част и 8-южна част)

РАЙОН 211

1 ден,участък 13

23.04.2018 г.

районът затворен между  ул. „Ал. Стамболийски”, ул. „Любен Каравелов”, ул. „Васил Левски” и ул. „Шаранков” -  (квартали 1, 4, 6 и 25)

РАЙОН 211

1 ден,участък 14

24.04.2018 г.

районът затворен между  ул. „Иван Вазов”, ул. „Любен Каравелов”, ул. „Струма” и ул. „Васил Коларов” -  (квартали 28, 31 и 128)

РАЙОН 211

1 ден,участък 15

25.04.2018 г.

районът затворен между  ул. „Ал. Стамболийски”, ул. „Кацарски” и ул. „Никола Вапцаров” -  (квартали 69 и 73)

РАЙОН 211

1 ден,участък 16

26.04.2018 г.

районът затворен между  ул. „Ал. Стамболийски”, ул. „Никола Вапцаров”, ул. „Кацарски”, бул. „Христо Ботев” и регулацията от запад и югозапад -  (квартали 53, 74 и 75)

РАЙОН 211

1 ден,участък 17

27.04.2018 г.

районът затворен между  ул. „Кацарски”, бул. „Христо Ботев”, ул. „Осъм” и  ул. „Васил Коларов” -  (квартали 29 и 52)

РАЙОН 211

1 ден,участък 18

28.04.2018 г.

районът затворен между бул. „Христо Ботев”, ул. „Осъм”, ул. „Васил Коларов”, ул. „Струма” и регулацията от югозапад-  (квартали 50, 51 и 132)

РАЙОН 211

1 ден,участък 19

29.04.2018 г.

районът затворен между ул. „Струма”, ул. „Любен Каравелов” и регулацията от югозапад-  (квартали 32, 43 и 47)

РАЙОН 211

1 ден,участък 20

30.04.2018 г.

районът затворен между ул. „Любен Каравелов”, ул. „Васил Левски”, ул.”Мусала”, улицата между ул.”Васил Левски” и ул.„Стефан Караджа”, ул. „Васил Коларов”, бул.”Христо Ботев” и регулацията от югозапад-  (квартали 26, 44 и 45)

РАЙОН 211

1 ден,участък 21

01.05.2018 г.

районът затворен между ул.”Мусала”, ул. „Юрий Гагарин”, бул.”Христо Ботев”, ул. „Васил Коларов”, ул. „Любен Каравелов” и улицата между ул.”Васил Левски” и ул.„Стефан Караджа”  -  (квартали 27 и 35)

РАЙОН 211

1 ден,участък 22

02.05.2018 г.

районът затворен между ул.”Мусала”, ул.”Васил Левски”, ул. „Бузлуджа” и ул. „Юрий Гагарин”  -  (квартали 24 и 36)

РАЙОН 211

1 ден,участък 23

03.05.2018 г.

районът затворен между ул.”Васил Левски”, ул.”Шаранков”, ул. „Юрий Гагарин” и ул. „Бузлуджа”  -  (квартали 23 и 37)

 

РАЙОН 211

1 ден,участък 24

04.05.2018 г.

районът затворен между ул.”Васил Левски”, бул. „Никола Петков”, ул. „Хаджи Димитър” и ул. „Шаранков”  -  (квартали 21 и 38)

РАЙОН 211

1 ден,участък 25

09.05.2018 г.

районът затворен между ул. „Хаджи Димитър”, бул. „Никола Петков” и ул. „Шаранков”  -  (квартали 39 и 40)

РАЙОН 211

1 ден,участък 26

10.05.2018 г.

районът затворен между бул.”Христо Ботев”, ул. „Юрий Гагарин” и ул.”Шаранков”  -  (квартали 41 и 42)

РАЙОН 211

1 ден,участък 27

11.04.2018 г.

районът затворен между бул. „Никола Петков”, ул. „Юрий Гагарин” и регулацията на изток югоизток  -  (квартали 105, 106, 107 и 109)

РАЙОН 211

1 ден,участък 28

12.04.2018 г.

районът затворен между бул. „Христо Ботев”, улица, ул. „Шаранков” и регулацията на юг югозапад  -  (квартали 115,  и 116)

 

  ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:...........................

  /инж. М. Димитров/

„КАРУЕЛ“ ООД – гр.Пловдив

Съгласувал: ................................................

/ Началник на СГКК – Плевен /