Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър за територията на имоти, собственост на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“

Версия за печатВерсия за печат

ДВ бр. 4 от 09.01.2018 г.

 

Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър за територията на имоти, собственост на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“, по трасето на железопътен участък гара Петърч – гара Драгоман, попадащи в землищата на с. Петърч, община Костинброд, и гр. Драгоман, община Драгоман, област София, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 08.02.2018 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.