Откриване на производство по създаване на КККР за частта от землището на с. Еленово, разположена извън урбанизираната територия на с. Еленово и на махала Ревалска

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ, бр. 16/26.02.2016 г. е обнародвана Заповед № 16-2/03.02.2016 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за частта от землището на с. Еленово, разположена извън урбанизираната територия на с. Еленово и на махала Ревалска, община Благоевград, област Благоевград.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в ДВ (до 28.03.2016 г. вкл.), собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.