Откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистрис. Маринка, с. Извор, с. Твърдица и с. Димчево, общ. Бургас, за землището на кв. Ветрен, гр. Бургас

Версия за печатВерсия за печат

 

 

В ДВ, бр. 80 от 26.09.2014 г. са  обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри.

1. Заповед № РД-16-20 от 09.09.2014 г. за землищата на: с. Маринка, с. Извор, с. Твърдица и с. Димчево, общ. Бургас.

2. Заповед № РД-16-21 от 09.09.2014 г. за землището на кв. Ветрен, гр. Бургас.

  В срок 30 дни от обнародването на заповедите (27.10.2014 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, за който се създават кадастралната карта и кадастралните регистри, в съответствие с актовете за собственост.