Откриване на производство по КККР на район „Слатина”, Столична община, област София (столица).

Версия за печатВерсия за печат
Документи: 

В ДВ, бр. 25 от 03.04.2015 г. е обнародвана Заповед № РД-16-3 от 12.03.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на район „Слатина”, Столична община, област София (столица).

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” (до 04.05.2015 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски  границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.