Одобрени са КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ за територията на район ”ПОДУЯНЕ”

Версия за печатВерсия за печат

СЪОБЩЕНИЕ

НА СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР СОФИЯ

 

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър са одобрени КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ за територията на район ”ПОДУЯНЕ” (без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър София), Столична община, област София (столица).

Заинтересуваните лица могат да направят справки по КККР в сградата в кв. „Павлово”, ул. „Мусала“ № 1, ет. 1, стая № 4 и да обжалват заповедта в 30-дневен срок от обнародването й в ДВ бр.21/18.03.2016 г. (до 18.04.2016 г. вкл.) по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред Административен съд София - град чрез Службата по геодезия, картография и кадастър София.