На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в с.БЪРЗИЯ

Версия за печатВерсия за печат

В А Ж Н О   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме Ви, че в изпълнение на чл.35, ал.1 и 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ в „Държавен вестник”, бр.89 от 11.11.2016 г. е обнародвана заповед № РД-16-15/17.10.2016 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията /КККР/ на с.Бързия ,община Берковица, област Монтана - без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповед № РД-18-76 от 15.07.2008 г.на изп.директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

СЪГЛАСНО ЧЛ.38 ОТ ЗКИР:

  • В срок от 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” (до 11.12.2016 г. вкл.), собствениците /носители на други вещни права/ са длъжни за своя сметка да означат с трайни знаци границите на поземлените имоти в съответствие с актовете, установяващи правото им на собственост или на други вещни права.
  • Да представят при поискване актове, удостоверяващи правата им на собственост или други вещни права върху имота, както и да предоставят и други необходими данни и документи, касаещи поземлените имоти.
  • Да се осигурят свободен достъп в имота на правоспособното лице, определено със заповедта по чл.35, ал.1 и 2 от ЗКИР за извършване на работите по кадастъра – геодезически дейности за изработването на КККР.

 

  • Да представят при поискване актове, удостоверяващи правата им на собственост или други вещни права върху имота, както и да предоставят и други необходими данни и документи, касаещи поземлените имоти.
  • Да се осигурят свободен достъп в имота на правоспособното лице, определено със заповедта по чл.35, ал.1 и 2 от ЗКИР за извършване на работите по кадастъра – геодезически дейности за изработването на КККР.

 

Графикът за извършване на геодезическите дейности по изработването на КККР ще се обяви в кметството на с. Бързия  и на други подходящи места с публичен достъп, както и в сградата на Службата по геодезия, картография и кадастър – област Монтана.

 

За улеснение на живеещите извън  с.Бързия  собственици на имоти в селото, документите могат да се представят и в  посочените в „контакти” места, както и на електронна поща Barzia@cadastre.bg

 

Възложител: Агенция по геодезия, картография и кадастър

Изпълнител: „Геопланпроект” ЕАД, e-mail: geoplan@abv.bg

                            График:

Геодезическите дейности по създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на с.Бързия,община Берковица,област Монтана ще се извършат в периода 01.03.2017 г. до 31.03.2017 г.включително.

В същия период в кметството ще се събират и документите за собственост за заснеманите имоти.

 

По този повод Ви уведомяваме, че е необходимо активното съдействие на всички собственици – заинтересовани лица, относно точното и вярно отразяване границите на поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти на собственост в КККР на с.Бързия, общ.Берковица обл.Монтана.

 

Възложител: Агенция по геодезия, картография и кадастър

Изпълнител: „Геопланпроект” ЕАД, e-mail: geoplan@abv.bg

 

За улеснение на живеещите извън  с.Бързия  собственици на имоти в селото, документите могат да се представят и в  посочените в „контакти” места, както и на електронна поща Barzia@cadastre.bg