ДВ, бр. 98 от 15.12.2015 г.

Версия за печатВерсия за печат

“Службата по геодезия, картография и кадастър – Монтана съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Клисурица, общ. Монтана, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.”

Службата по геодезия, картография и кадастър – Разград съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землищата на гр. Цар Калоян, с. Езерче и с. Костанденец, общ. Цар Калоян, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

 В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 14.01.2016 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред съответната служба по геодезия, картаграфия и кадастър.”