ДВ, бр. 7/26.01.2016 г.

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ, бр. 7/26.01.2016 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР и за одобряване на КККР:

 

  1. Заповед № 16-16/18.12.2015 г. за откриване на производство по създаване на KKKR за територията на имоти, собственост на ДП „НКЖИ” по трасето на жп участък София – Перник – Радомир, попадащ в землищата на с. Драгичево, община Перник и с. Николаево, община Радомир, област Перник.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в “Държавен вестник“ (до 25.02.2016 г. вкл.), собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост;

 

  1. Заповеди за одобряване на КККР

- Заповед № 18-97/29.12.2015 г. за одобряване на КККР на територията на с. Места, община Банско, област Благоевград;

-  Заповед № 18-98/29.12.2015 г. за одобряване на КККР на територията на с. Обидим, община Банско, област Благоевград;

- Заповед № 18-99/29.12.2015 г. за одобряване на КККР на землището на с. Кремен, община Банско, област Благоевград;

 

Заповедите по т. 2 подлежат на обжалване в 30-дневен срок от обнародването им в “Държавен вестник“ (до 25.02.2016 г. вкл.) пред административния съд по местонахождението на имотите, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Благоевград.