ДВ, бр. 14 от 19.02.2016 г.

Версия за печатВерсия за печат

Службата по геодезия, картография и кадастър Пловдив, на основание  чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за територията на група поземлени имоти по трасето на жп линия  Пловдив - Свиленград в участъка от км 159+100 (ос приемно здание гара Пловдив разпределителна) до км 163+109 (входна стрелка гара Крумово), попадащи в землищата на с. Крумово и с. Брестник, община Родопи, област Пловдив, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

В 30-дневен срок от обявяването в „Държавен вестник“ (до 21.03.2016 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти пред Службата по геодезия, картография и кадастър Пловдив.