ДВ, бр. 11 от 09.02.2016 г.

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ, бр. 11 от 09.02.2016 г. е обнародвана заповед № РД-18-96 от 28.12.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 10.03.2016 г. вкл.) пред Административния съд по местонахождението на имотите, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Варна.