Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 83 от 05.10.2021 г. са обнародвани обяви на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 83 от 05.10.2021 г. са обнародвани обяви на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Драгоево, с. Златар, с. Кочово, с. Осмар, с. Троица и с. Хан Крум, общ. Велики Преслав. 
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ( до 19.10.2021 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

Започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти с. Булаир, с. Бърдарево и с. Горен чифлик, общ. Долни чифлик. 
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 19.10.2021 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

Започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в гр. Плачковци, с. Бижовци, с. Енчовци, с. Престой, с. Радевци и с. Фъревци, общ. Трявна. 
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Габрово. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 19.10.2021 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

В ДВ бр. 83 от 05.10.2021 г. са публикувани обяви за приети КККР, както следва:

Службата по геодезия, картография и кадастър – София съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за територията на поземлен имот в гр. София, район „Студентски“, Столична община, област София (столица), при граници както следва: север - поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 68134.1606.370 и 68134.1606.3, изток – ПИ с идентификатор 68134.1607.7081, юг – ПИ с идентификатори 68134.1607.3819, 68134.1607.7088 и 68134.1607.7057, запад – ПИ с идентификатори  68134.1607.7048 и  68134.1607.7089  по КККР на гр. София, район „Студентски“, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.  В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 04.11.2021 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – София.

Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землищата на: с. Булаир, с. Бърдарево и с. Горен чифлик, община Долни чифлик и с. Изворник, община Вълчи дол, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 04.11.2021 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.

Службата по геодезия, картография и кадастър – Габрово съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землищата на: с. Бижовци, с. Войниците, с. Долни Томчевци, с. Кръстеняците, с. Недялковци, с. Околиите, с. Рачовци, с. Скорците, с. Стайновци и с. Тодореците; с. Енчовци, с. Бърдарите, с. Горни Маренци, с. Горни Радковци, с. Долни Маренци, с. Долни Радковци, с. Киселковци, с. Маруцековци, с. Носеите и с. Радино; гр. Плачковци, с. Горни Цоневци, с. Йововци, с. Ножерите и с. Сечен камък; с. Престой, с. Дървари, с. Милевци, с. Могилите, с. Ошаните, с. Ябълковци и с. Явор; с. Радевци, с. Брежниците, с. Донкино и с. Драгневци; с. Фъревци, с. Велково, с. Коевци, с. Миховци, с. Никачковци, с. Павлевци, с. Побък, с. Попгергевци, с. Стражата и с. Стръмци, община Трявна, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 04.11.2021 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Габрово.

Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землищата на: с. Драгоево, с. Златар, с. Кочово, с. Осмар, с. Троица и с. Хан Крум, община Велики Преслав, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 04.11.2021 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен.

slogan bg