Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 111 от 31.12.2020 г. са  обнародвани обяви на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена
  • В ДВ бр. 111 от 31.12.2020 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Службата по геодезия, картография и кадастър – Русе съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землищата на  с. Бистренци, с. Босилковци, с. Ботров, с. Дряновец, с. Копривец, с. Лом Черковна, с. Пейчиново, с. Пет кладенци, с. Полско Косово, с. Стърмен, общ. Бяла, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ” (до 01.02.2021 г. вкл.),  заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Русе.

  • В ДВ, бр. 111 от 31.12.2020 г. са  обнародвани обяви на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Започва производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в гр. Кюстендил, с. Горна Брестница, с. Грамаждано, с. Граница, с. Жиленци, с. Катрище, с. Таваличево,  а с. Радловци, общ. Кюстендил.
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ( до 14.01.2020 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

Започва производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Бистренци, с. Босилковци, с. Ботров, с. Дряновец, с. Копривец, с. Лом Черковна, с. Пейчиново, с. Пет кладенци, с. Полско Косово, с. Стърмен, общ. Бяла.
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Русе. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ( до 14.01.2020 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

 

slogan bg