Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г. са обнародвани заповеди и обяви на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена
  • В ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-287 от 01.12.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Златитрап, община „Родопи“, област Пловдив;
Заповед № РД-18-288 от 01.12.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Кадиево, община „Родопи“, област Пловдив;
Заповед № РД-18-289 от 01.12.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Оризари, община „Родопи“, област Пловдив;
Заповед № РД-18-290 от 03.12.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Брестовица, община „Родопи“, област Пловдив;
Заповед № РД-18-291 от 03.12.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Скобелево, община „Родопи“, област Пловдив;
Заповед № РД-18-292 от 03.12.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Устина, община „Родопи“, област Пловдив;
Заповед № РД-18-293 от 03.12.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Чурен, община „Родопи“, област Пловдив;
   Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“.

  • В ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г. е  обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Белчин, с. Клисура, с. Продановци, с. Райово и с. Рельово, общ. Самоков.
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ( до 04.01.2021 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

slogan bg