Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 105 от 11.12.2020 г. е публикувана поправка на обява

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 105 от 11.12.2020 г. е публикувана поправка на обява за започване на  производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка, както следва:
Агенцията по геодезия, картография и кадастър прави поправка в обявление № 9038 (ДВ, бр. 101 от 2020 г., стр. 102): думите „с. Танево, община „Тунджа“ да се четат „с. Тенево, община „Тунджа“.
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Ямбол. В 14-дневен срок от обнародването на поправката в „Държавен вестник“ ( до 29.12.2020 г. вкл.), заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.
 

slogan bg