Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 103 от 04.12.2020 г. са обнародвани обяви на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена
  • В ДВ бр. 103 от 04.12.2020 г. са публикувани обяви за приети КККР, както следва:

Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Бело поле, с. Бистрица, с. Горно Хърсово, с. Дъбрава, с. Зелендол, с. Изгрев, с. Марулево, с. Мощанец, с. Покровник, с. Рилци и с. Церово, община Благоевград, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ” (до 04.01.2021 г. вкл.),  заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград.

Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землището на гр. Дунавци, община Видин, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ” (до 04.01.2021 г. вкл.),  заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин.

Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Гурмазово (вкл. гр. Божурище), с. Пожарево, с. Пролеша и с. Росоман, община Божурище, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ” (до 04.01.2021 г. вкл.),  заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.

  • В ДВ, бр. 103 от 04.12.2020 г. са  обнародвани обяви на изпълнителния директор на АГКК по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка, както следва:

Започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Бело поле, с. Бистрица, с. Горно Хърсово, с. Дъбрава, с. Зелендол, с. Изгрев, с. Марулево, с. Мощанец, с. Покровник, с. Рилци, с. Церово, община Благоевград.
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ( до 18.12.2020 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

Започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в гр. Дунавци, община Видин.
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ( до 18.12.2020 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

Започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Гурмазово, с. Пожарево,  с. Пролеша, с. Росоман, община Божурище.
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ( до 18.12.2020 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.
 

 

slogan bg