Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 1 от 05.01.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 1 от 05.01.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Заповед № КД-14-144 от 16.12.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Крушевец, община Созопол, област Бургас;
Заповед № КД-14-145 от 16.12.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Вършило, с. Присад, община Созопол, област Бургас;
Заповед № КД-14-146 от 16.12.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Зидарово, община Созопол, област Бургас;
Заповед № РД-18-300 от 18.12.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираните територии в землището на с. Въртоп, община Видин, област Видин.
Заповед № РД-18-300 от 18.12.2020 г. влиза в сила в деня на обнародването й в „Държавен вестник“, а Заповеди № КД-14-144 от 16.12.2020 г., № КД-14-145 от 16.12.2020 г. и № КД-14-146 от 16.12.2020 г. подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 04.02.2021 г., вкл.).

slogan bg