Премини към основното съдържание

Съобщения и график за геодезическото заснемане на имот с идентификатор 23354.28.86 и на с.Драгоил, общ. Драгоман, обл.София и имот с идентификатор 35479.889.9901 по КККР на с.Калотина, общ. Драгоман, обл.София.

Прикачени документи - обява
Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

Вижте графика в прикачения файл

Съобщаваме Ви, че в изпълнение на чл.35, ал.1 и 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ в „Държавен вестник“, бр.57 от 09.07.2021г. е обнародвана заповед № РД-16-13/28.04.2021г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за откриване на производство от създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на съществуващата инфраструктура за имоти, собственост на ДП „НКЖИ” по трасето на железния път, попадащи в имот с идентификатор 23354.28.86 по КККР на с.Драгоил, общ. Драгоман, обл.София и имот с идентификатор 35479.889.9901 по КККР на с.Калотина, общ. Драгоман, обл.София. Правоспособното лице, на което е възложено изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за посочения район, е „Геотехноинженеринг“ ЕООД, вписано в регистъра по чл.12, т.8 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ със Заповед № РД-15-54 от 19.07.2006г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/. Съгласно чл.38 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/, собственикът или носителят на друго вещно право е длъжен: Съгласно чл.38 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/, собственикът или носителят на друго вещно право е длъжен:

1. да осигури свободен достъп в имота за извършване на работите по кадастъра;

2. да означи с трайни знаци границите на имота си и да опазва знаците от унищожаване;

3. да представи на служител от службата по геодезия, картография и кадастър или на лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2, съответно по чл. 35б, ал. 2 при поискване акт, удостоверяващ правата му върху имота, както и да му предостави и други данни съгласно наредбата по чл. 31;

4. да опазва поставените в имота геодезически знаци.

slogan bg