Премини към основното съдържание

Началник на отдел Отдел „Правен“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“,

Тип обява
Обява за работа
Статус на обява
Отворена

ИНФОРМАЦИЯ

за допуснатите кандидати до участие в конкурс

за длъжност: началник на отдел, отдел „Правен“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, обща администрация при АГКК

Конкурсната комисия, определена със заповед РД-13-62(1)/ от 18.03.2021 г. на Изпълнителния директор на АГКК, реши:

           Допуснатият кандидат трябва да се яви на тест на 05.04.2021 г. /понеделник/ от 11.00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, на адрес: гр. София, ул. Мусала № 1.

При явяването си кандидатът представя документ за самоличност.

Информация относно резултатите от теста ще бъде предоставена лично на 05.04.2021 г. в 13:00 часа в сградата на АГКК. Непосредствено след това ще се проведе интервюто при успешно издържан тест.

В съответствие с разпоредбата на чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията взе решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста:

В теста  трябва да се отбелязва със син химикал буквата на верния отговор, като се очертава със знака „о“. 

         В теста кандидата няма право да поправя, дописва или изтрива вече избран отговор, както и да отбелязва  повече от един отговор на всеки отделен въпрос. В тези случаи ще се счита, че на съответния въпрос е отговорено невярно. Липсата на отговор не носи точки. Максималният резултат, който може за бъде постигнат при правилно решен тест, е оценка 5,00. Минималният резултат за допускане до интервю е оценка 4,00 или правилен отговор на поне 25 въпроса от теста.

Скалата за оценка е следната:

          При 30 правилни отговора – оценка 5,00;

          При 28-29 правилни отговора – оценка 4,75;

          При 26-27 правилни отговора – оценка 4,50;

          При 25 правилни отговора – оценка 4.

          По-малко от 25 правилни отговора – оценка неиздържал.

          Време за решаване на теста – 60 минути.

          Кандидат получил оценка „неиздържал“ не се допуска до интервю.

          Интервюто ще съдържа въпроси за установяване в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението на длъжността, в съответствие с критериите за преценка на кандидатите-Приложение No 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Минималният резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал интервюто – минимум оценка 4,00.

Крайният резултат е сбор от: оценката от теста, умножен по коефициент 3 и оценката от интервюто, умножена  по коефициент 5.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:........п............

 ИНЖ. ВЕСЕЛА ТОДОРОВА

Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс
за длъжност: началник на отдел, отдел „Правен“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, обща администрация при АГКК.

                 Конкурсната комисия, определена със заповед № РД-13-62(1)/ от 18.03.2021 г. на Изпълнителния директор на АГКК, реши: 

I.    Допуска до конкурс следните кандидати:
   1. Кирил Габеров.

II.    Недопуснати до конкурса кандидати: 
   Няма.

                  III. Информационни източници, които кандидатите могат да ползват за подготовка:
1.    Закон за държавния служител;
2.    Закон за администрацията;
3.    Закон за геодезията и картографията;
4.    Закон за кадастъра и имотния регистър и подзаконовите нормативни актове към него;
5.    Закон за устройството на територията;
6.    Административнопроцесуален кодекс;
7.    Закон за собствеността;
8.    Граждански процесуален кодекс;
9.    Закон за обществените поръчки;
10.  Наредба за административното обслужване.

                           
                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: ......./п/..........  
                                     ИНЖ. ВЕСЕЛА ТОДОРОВА

Забележка:
          Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната и в изпълнение на Заповед № РД- РД-01-173/18.03.2021 г. / раздел I, т. 6 / на министъра на здравеопазването, провеждането на конкурса се отлага до отпадане на наложената ограничителна мярка. 
          Допуснатият кандидат ще получи допълнителна информация относно датата и часа за провеждането на конкурса на личната си електронна поща, като същата ще бъде публикувана и на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
 

Обява

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) за заемане на длъжността 

Началник на отдел
Отдел „Правен“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, обща администрация при Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК),

с изисквания, както следва:
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Магистър“;
1.2. Професионална област – право, с придобита юридическа правоспособност;
1.3. Минимален професионален опит – 4 години;
1.4. Минимален ранг - III младши.

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 700 до 2300 лв. (за първа степен).

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:
Управленска компетентност – планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели;
Работа в екип – управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;
Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК;
Дигитална компетентност - знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

Кратко описание на длъжността:
- Организира, ръководи, координира и контролира дейността на отдел „Правен”;
- Координира и контролира дейността на служителите в отдела, във връзка с изготвянето на отговори на жалби на физически и юридически лица по въпроси, свързани с дейностите по създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, както и по административното обслужване;
- Дава становища по процедиране на конкретни жалби до Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) и разработва предложения за решения на правни проблеми, а при необходимост, по отношение цялостната дейност на агенцията;
- Дава предложения и участва в изработването на указания до службите по геодезия, картография и кадастър, по тълкуването и прилагането на нормативните актове, в областта на кадастъра, геодезията и картографията;
- Изготвя или участва в изработването на проекти на нормативни и поднормативни актове, както и дава становища по проекти на нормативни актове, изпратени от други държавни органи за съгласуване;
- Участва в работата на вътрешноведомствени комисии и осигурява законосъобразността на взетите решения и др.

4. Начин за провеждане на конкурса:
4.1. Решаване на тест;
4. 2. Интервю с кандидатите.

5. Необходими документи за участие в конкурс: 
5.1. Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл. Към заявлението се прилагат:
5.2. Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДСл от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 5.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина /при наличие на такъв/;
5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

6. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17:00 ч. на 16.03.2021 г.) в деловодството на АГКК - гр. София,                 ул. Мусала 1, по един от следните начини:
- лично от кандидата на посочения адрес;
- чрез пълномощник, като в този случай е необходимо да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.
 - на имейл: Виж имейла..., като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.   
При подаване на заявленията - лично или чрез пълномощник, кандидатите се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. В случаите на подаване на документите по електронен път, информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.
С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

7. Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност се обявяват във фоайето в централното управление на АГКК и на интернет страницата на Агенцията - www.cadastre.bg.

8. Информация за конкурса се предоставя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси” на АГКК, на телефон 02/8188387.

Образци на заявление за участие в конкурса и на декларация могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions.

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или друг вид поща, няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.
Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите, както и информация за пречките за назначаване.

 

slogan bg