Премини към основното съдържание

Младши експерт отдел „Деловодство и архив“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“,

Тип обява
Обява за работа
Статус на обява
Затворена
КЛАСИРАНЕ

на кандидатите в конкурса за длъжността младши експерт в отдел „Деловодство и архив“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, обща администрация при АГКК
            На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс, комисията класира следният кандидат, показал най-висок резултат:

Първо място – Михаела Величкова.

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:.........../п...............
                                                            
                                                                                               ТАНЯ КАРАГЬОЗОВА
 

ИНФОРМАЦИЯ

за допуснатите кандидати до конкурса за длъжността 
младши експерт, отдел „Деловодство и архив“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, обща администрация при АГКК

           Конкурсната комисия, определена със заповед № РД-13-214 от 21.12.2021 г. на Изпълнителния директор на АГКК, реши: 

           Допуснатите кандидати до конкурса за длъжността младши експерт, отдел „Деловодство и архив“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, трябва да се явят на тест на 13.01.2022 г. /четвъртък/ от 11:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, на адрес: гр. София, ул. Мусала № 1.
           След 11:00 ч. няма да бъдат допускани кандидати.
Кандидатите да носят документ за самоличност.
Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 13.01.2022 г. в 13.00 часа на посочения адрес.
          
Във връзка със Заповед №РД-01-973/26.11.2021 г.  на министъра на здравеопазването, изм. със Заповед №РД-01-991/02.12.2021 г., Ви информираме, че конкурсът ще се проведе при спазване на т. 32 от заповедта - ще бъдете допуснати в Агенцията по геодезия, картография и кадастър, ако сте ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на горепосочената заповед на министъра на здравеопазването, или представите отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в сградата на агенцията, изследване по метода на полимеразно верижна реакция (PCR) за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в сградата на агенцията), удостоверено чрез валиден документ или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2.

         Горепосочените изисквания важат и за членовете на конкурсната комисия.

В съответствие с разпоредбата на чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията взе решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста:
В теста кандидатите трябва да отбелязват със син химикал буквата на верния отговор, като я очертаят със знака „о“.  
         В теста кандидатите нямат право да поправят, дописват или изтриват вече избран отговор, както и да отбелязва  повече от един отговор на всеки отделен въпрос. В тези случаи ще се счита, че на съответния въпрос е отговорено невярно. Липсата на отговор не носи точки. Максималният резултат, който може за бъде постигнат при правилно решен тест, е оценка 5,00. Минималният резултат за допускане до интервю е оценка 4,00 или правилен отговор на поне 15 въпроса от теста.
Скалата за оценка е следната:
При 20 правилни отговора - оценка 5,00;
При 18-19 правилни отговора - оценка 4,50;
При 16-17 правилни отговора - оценка 4,25;
При 15 правилни отговора - оценка 4,00;
По-малко от 15 правилни отговора - оценка неиздържал.
Време за решаване на теста - 40 минути.
Кандидатите получили оценка „неиздържал“ не се допускат до интервю.
Интервюто ще съдържа въпроси за установяване в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението на длъжността, в съответствие с критериите за преценка на кандидатите-Приложение No 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
Минималният резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали интервюто – минимум оценка 4,00.
Крайният резултат на всеки кандидат е сбор от: оценката от теста, умножен по коефициент 3 и оценката от интервюто, умножена  по коефициент 5.

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:........../п/.........
                                                                                                               ТАНЯ КАРАГЬОЗОВА
 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс
за длъжност: младши експерт в отдел „Деловодство и архив“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, обща администрация при АГКК

                 Конкурсната комисия, определена със заповед № РД-13-214/ от 21.12.2021 г. на Изпълнителния директор на АГКК, реши: 
I.    Допуска до конкурс следните кандидати:
     1. Веселина Иванова;
    2. Цветелина Хаджиева;
    3. Димитрина Милова;
    4. Яна Янева – Цекова;
    5. Михаела Величкова;
    6. Лора Петрова;
    7. Атанас Георгиев;
    8. Диана Стоилова;
    9. Мая Симеонова.
II.    Недопуснати до конкурса кандидати: 
       Няма
                  III. Информационни източници, които кандидатите могат да ползват за подготовка:
1.     Закон за държавния служител;
2.    Устройствен правилник на АГКК;
3.    Закон за администрацията;
4.    Закон за националния архивен фонд;
5.    Наредба за обмена на документи в администрацията;
6.    Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите;
7.    Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции;
8.    Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;
9.    Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.
                                      
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: ........../п/...........  
                                         ТАНЯ КАРАГЬОЗОВА

Забележка:
В срок до 5 работни дни след обявяването на допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде публикувана информация за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.

 

ОБЯВА

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) за заемане на длъжността 

Младши експерт 
отдел „Деловодство и архив“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, обща администрация при Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК),

с изисквания, както следва:
1. Минимални  и специфични изисквания, които са предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1.1. Образование - висше; минимална образователна степен „Професионален бакалавър по….“;
1.2. Професионална област - не се изисква;
1.3. Минимален професионален опит - не се изисква;
1.4. Минимален ранг - V младши

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител- длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване в рамките на минималния и максимален размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен по приложение 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 700 до 2600 лв., като се отчита  професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат. При назначаването, индивидуалният размер ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за Държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8, чл. 9 и чл. 10 от Вътрешните правила за заплатите в Агенцията по геодезия, картография и кадастър и в рамките на разходите за персонал по бюджета на агенцията при спазване на нормативните изисквания.

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:
Аналитична компетентност - събиране, обработване и анализ на информацията и предлагане на ефективни решения;
Ориентация към резултати - постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания; 
Работа в екип - участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
Комуникативна компетентност - ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
Фокус към клиента (вътрешен/външен) - ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;
Професионална компетентност - познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК;
Дигитална компетентност - знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

Кратко описание на длъжността:
- Обработва входящата и изходяща кореспонденция, като своевременно регистрира документите в Автоматизирана информационна система „Акстър офис“ и следи за движението им. 
- Обработва входящата и изходяща кореспонденция чрез Системата за сигурно електронно връчване, /ССЕВ/. 
- Обработва входящата и изходяща електронна кореспонденция от Виж имейла....
- Осъществява комуникацията с Министерство на регионалното развитие и др. ведомства и институции по отношение на документооборота и предоставя информация по преписки. 
- Комплектова входящата и изходяща кореспонденция с цел подготовката й за архивиране и др.

4. Начин за провеждане на конкурса:
4.1. Решаване на тест;
4. 2. Интервю с кандидатите.

5. Необходими документи за участие в конкурс: 
5.1. Заявление за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл. Към заявлението се прилагат:
5.2. Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДСл от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 5.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина /при наличие на такъв/;
5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

6. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

7. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17:00 ч. на 20.12.2021 г.) в деловодството на АГКК - гр. София, кв. Бъкстон, ул. „Мусала“ № 1, по един от следните начини:
- лично от кандидата на посочения адрес;
- чрез пълномощник, като в този случай е необходимо да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса;
 - на имейл: Виж имейла..., като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.   
При подаване на заявленията - лично или чрез пълномощник, кандидатите се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. В случаите на подаване на документите по електронен път, информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.
С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

8. Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност се обявяват във фоайето в централното управление на АГКК и на интернет страницата на Агенцията - www.cadastre.bg.

9. Информация за конкурса се предоставя на кандидатите в отдел „Човешки ресурси” на АГКК, на телефон 02/8188392.

Образци на заявление за участие в конкурса и на декларация могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions.

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или друг вид поща, няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.
Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите, както и информация за пречките за назначаване.

 

slogan bg