Премини към основното съдържание

Младши експерт „Административно обслужване", в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Велико Търново, специализирана администрация при АГКК.

Тип обява
Обява за работа
Статус на обява
Затворена
КЛАСИРАНЕ 
на кандидатите в конкурса за длъжността младши експерт „Административно обслужване“,  Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК)  Велико Търново, специализирана администрация при АГКК.

            На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс, комисията класира следните кандидати, показали най-високи резултати:

Първо място - Надя Тошмакова;
Второ място - Миряна  Сокачева;
Трето Място - Димитър Карагеоргиев.

ИНФОРМАЦИЯ

за допуснатите кандидати до конкурса за длъжността 
младши експерт „Административно обслужване“ в СГКК Велико Търново, специализирана администрация при АГКК.

           Конкурсната комисия, определена със заповед № РД- 13-158/1/ от 13.10.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК, реши: 

           Допуснатите кандидати до конкурса за длъжността младши експерт „Административно обслужване“ в СГКК Велико Търново, трябва да се явят на тест на 29.10.2020 г. /четвъртък/ от 10:30 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, на адрес: гр. София, ул. Мусала № 1.
Кандидатите да носят документ за самоличност.
Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 29.10.2020 г. в 13.00 часа на посочения адрес.

В съответствие с разпоредбата на чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията взе решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста:
В теста кандидатите трябва да отбелязват със син химикал буквата на верния отговор, като я очертаят със знака „о“.  
         В теста кандидатите нямат право да поправят, дописват или изтриват вече избран отговор, както и да отбелязва  повече от един отговор на всеки отделен въпрос. В тези случаи ще се счита, че на съответния въпрос е отговорено невярно. Липсата на отговор не носи точки. Максималният резултат, който може за бъде постигнат при правилно решен тест, е оценка 5,00. Минималният резултат за допускане до интервю е оценка 4,00 или правилен отговор на поне 15 въпроса от теста.
Скалата за оценка е следната:
При 19-20 правилни отговора – оценка 5,00;
При 17-18 правилни отговора – оценка 4,50;
При 15-16 правилни отговора – оценка 4,00;
По-малко от 15 правилни отговора – оценка неиздържал.
          Време за решаване на теста – 40 минути.
          Кандидатите получили оценка „неиздържал“ не се допускат до интервю.
          Интервюто ще съдържа въпроси за установяване в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението на длъжността, в съответствие с критериите за преценка на кандидатите-Приложение No 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
Минималният резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали интервюто – минимум оценка 4,00.
Крайният резултат на всеки кандидат е сбор от: оценката от теста, умножен по коефициент 3 и оценката от интервюто, умножена  по коефициент 5.

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:........../п/.........
                                                                                                                 ИНЖ. ИВАН АНАСТАСОВ
 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс
за длъжност: младши експерт „Административно обслужване“ в СГКК Велико Търново, специализирана администрация при АГКК.

                 Конкурсната комисия, определена със заповед № РД-13-158/1/ от 13.10.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК, реши: 

I.    Допуска до конкурс следните кандидати:
1.     Иван Гецов
2.     Иглика Александрова
3.     Надя Тошмакова
4.     Ирина Цветкова
5.     Боряна Урумова
6.     Силвия Цветанова
7.     Силвана Иванова
8.     Христо Иванов
9.     Петя Раева
10.    Светла Кирова
11.    Стефан Ангелов
12.    Димитър Карагеоргиев
13.    Ивалина Филипова
14.    Иван Блажев
15.    Катя Христова
16.    Вера Димитрова
17.    Деница Бъчварова
18.    Пламена Марчева
19.    Красимира Гусарева 
20.    Миряна Сокачева
21.    Десислава Бейкова
22.     Божидара Нейкова
23.     Галина Йорданова
24.     Ренета Нешкова-Кушева
25.     Невена Денева
26.     Александра Димитрова
27.     Антоанета Маймарева
28.     Деница Иванова
29.     Димитричка Шишкова
30.     Маруся Георгиева
31.     Никола Анастасов
32.     Милена Симеонова
33.     Цветелина Балабанова
34.     Нора Банзарова
35.     Вероника Марколийска
36.     Даниела Георгиева
37.     Валентина Кирвикова
38.     Силвия Ганчева
39.     Радина Попова
40.     Милена Георгиева
41.     Маргарита Петкова
42.     Петя Мичевска
43.     Мирена Дунева
44.     Георги Козалъков
45.     Иван Цанев
46.     Анатолий Илиев
 
II.    Недопуснати до конкурса кандидати: 
 
     Име, презиме и фамилия - Свилена Георгиева  

Основание за недопускане-  На основание чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители – не са представени всички необходими документи. Липсват документи за придобитата образователно-квалификационна степен. При подаване по имейл липсва електронен подпис на кандидата.

                  III. Информационни източници, които кандидатите могат да ползват за подготовка:
1.    Закон за държавния служител;
2.    Закона за кадастъра и имотния регистър;
3.    Закон за геодезията и картографията;
4.    Административнопроцесуален кодекс;
5.    Наредба за административното обслужване;
6.    Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри;
7.    Наредба № 02-20-5 от 15 декември 2016 г. За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри;
8.    Наредба № 19 от 28 декември 2001 г. За контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри.

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: ......./п/..........  
                                       ИНЖ. ИВАН АНАСТАСОВ

Забележка:
В срок до 5 работни дни след обявяването на допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде публикувана информация за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.
 

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) за заемане на длъжността 

Младши експерт „Административно обслужване",
в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Велико Търново, специализирана администрация при АГКК.

с изисквания, както следва:
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Професионален бакалавър по..“.
1.2. Професионална област – няма.
1.3. Минимален професионален опит – не се изисква. Минимален ранг - V младши.

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 610 до 1600 лв. (за първа степен).

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:
Аналитична компетентност – Събиране, обработване и анализ на информацията и предлагане на ефективни решения
Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания. 
Работа в екип – участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел.
Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма.
Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите.
Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК.
Дигитална компетентност - знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

Кратко описание на длъжността:
    - Подпомага началника на службата и експертите в отдела при осъществяването на дейностите по кадастъра.
 -   Участва в административното обслужване с кадастрална информация, като спазва регламентите на Наредбата за административното обслужване. 
 -   Извършва контрол, приемане и процедиране на материалите по Глава VI на ЗКИР, подадени в СГКК.
-   Участва в създаването, организирането и съхраняването на досиетата на имотите в съответствие с нормативните изисквания.
-    Изпълнява заявени услуги.
- Изготвя извадки, справки, отчети и анализи, свързани с предоставяните административни услуги и др.

4. Начин за провеждане на конкурса:
4.1. Решаване на тест;
4. 2. Интервю с кандидатите.

5. Необходими документи за участие в конкурс: 
5.1. Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл. Към заявлението се прилагат:
5.2. Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДСл от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;      
5.4. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.
6. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17.00 ч. на 09.10.2020 г.) в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала 1 или в СГКК Велико Търново, гр. Велико Търново, бул. Цар Тодор Светослав, № 59, по един от следните начини:
- лично от кандидата на един от посочените адреси;
- чрез пълномощник, като в този случай е необходимо да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.
 - на имейл: delovodstvo@cadastre.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.   

При подаване на заявленията - лично или чрез пълномощник, кандидатите, се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. В случаите на подаване на документите по електронен път информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.
С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

7. Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност се обявяват във фоайето в централното управление на АГКК, СГКК Велико Търново и на интернет страницата на Агенцията - www.cadastre.bg.

8. Информация за конкурса  се представя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси” на АГКК, на телефон 02/8188392.

            Образци на заявление за участие в конкурса и на декларация могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions.

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или друг вид поща няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.

 

slogan bg