4.2. КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

Версия за печатВерсия за печат

Имотният регистър се води от службите по вписванията към Агенцията по вписванията. Съгласно изискванията на ЗКИР, трудовите правоотношения на всички книговодители в 113-те служби по вписванията са уредени по чл. 123 от Кодекса на труда. Дейностите по имотната регистрация се организират и координират от Агенцията по вписванията.

С ПМС № 89 от 23.04.2007 г. е приет Устройствен правилник на Агенция по вписванията, съгласно който числеността на служителите в имотния регистър е 247. При съпоставка с 2004 г . - при численост 226 служители, са извършени 74115 операции (вписвания, справки и др.), а към 1.07.2007 г. броят на операциите е 296 667, т.е процентното увеличение обема на работата е 400,28% срещу увеличение от 20 броя на числеността на служителите. Несъразмерното нарастване обема на работа спрямо нарастване числеността на персонала, както и факта, че службите по вписвания с по един служител са 71 броя, налага увеличение числеността на служителите в имотен регистър с поне 100 броя – или спрямо числеността през 2004 г. това нарастване ще е 144%, което пак е в пъти по-малко от увеличения обем работа в службите по вписвания.

Необходим е и кадрови и финансов ресурс за изготвяне на предварителни имотни партиди на недвижимите имоти на територията на цялата страна. В приложение № 4 са посочени подробни данни за числения състав на Агенцията по вписванията за периода от 2001 г. до 2007 г. – съгласно предвижданията по Дългосрочната програма и реално отпуснатите, както и за финансовите средства за издръжка на Агенцията – предвиждани и отпуснати. В същата таблица са посочени и необходимите числен състав и финансови средства за издръжка и за 2007 г., 2008 г., 2009 г. и 2010 г.